ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลไชยปราการหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์


มีจำนวน   116   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2566-04-27 14:33:11 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
2 2566-03-10 15:12:34 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
3 2566-01-25 16:25:11 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานวิชาการ
4 2566-01-25 13:23:05 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
5 2566-01-25 13:21:50 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับท่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือ นส.3 ก.
6 2565-12-20 14:40:11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
7 2565-11-25 13:04:05 ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 2565-11-14 16:19:35 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 2565-11-08 14:34:50 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2566
10 2565-11-02 13:07:25 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 2565-10-12 09:46:11 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
12 2565-10-12 09:38:45 ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
13 2565-10-10 10:35:37 ประกาศ เรื่อง การจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยี่เป็ง ประจำปี 2565
14 2565-09-23 13:48:11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566
15 2565-09-21 11:51:43 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
16 2565-09-19 09:50:27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 2565-09-01 10:19:33 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 2565-07-07 14:27:12 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2565 เรื่อง เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
19 2565-05-30 08:49:17 ประชาสัมพันะ์ จดหมายข่าว การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565
20 2565-04-22 10:36:42 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนวจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับนที่ 2) พ.ศ.
21 2565-02-10 10:11:18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565
22 2565-01-25 13:25:58 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 2565-01-19 15:11:12 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 2565-01-17 13:32:52 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ขอที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
25 2565-01-11 13:22:52 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปูลกสร้าง พ.ศ.2564
26 2564-12-28 10:42:24 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 2564-11-29 15:16:10 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 2564-11-22 13:19:18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 2564-11-15 14:49:13 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
30 2564-11-01 13:04:10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
31 2564-10-15 16:27:56 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
32 2564-10-15 14:42:59 ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
33 2564-10-12 16:38:25 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565
34 2564-10-12 09:44:11 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
35 2564-10-07 14:51:21 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
36 2564-09-01 14:49:31 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักส่วนท้องถ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล กรณีเกษียณอายุ (แก้ไขเพิ่มเติม)
37 2564-09-01 10:55:21 ประกาศคำสังเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่3725/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไชยปราการและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไชยปราการ
38 2564-08-26 16:10:04 ประกาศคำสังเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ 1639/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลไชยปราการ
39 2564-07-29 10:26:21 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
40 2564-06-10 10:27:19 ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยปราการ
41 2564-04-30 15:00:59 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
42 2564-04-20 15:48:33 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน งบประมาณ 2563
43 2564-02-04 16:23:45 ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
44 2564-02-01 14:11:13 ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของศูนย์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชนเทศบาลตำบลไชยปราการ
45 2563-12-03 10:45:33 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
46 2563-11-27 15:29:19 ปรกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปี 2564
47 2563-11-13 11:59:15 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
48 2563-10-29 13:53:21 ประกาศ เรื่อง การขี้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
49 2563-10-26 14:59:55 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
50 2563-10-26 09:11:42 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
51 2563-10-12 14:27:35 ประชาสัมพันธ์จองล๊อคเพื่อขายสินค้าในงานลอยกระทง ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ตามระเบียบเทศบาลตำบลไชยปราการว่าด้วยการบริหารจัดการตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัมนธรรมท้องถิ่นประเพณียี่เป็งประจำปี 2563
52 2563-10-02 08:32:17 ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
53 2563-10-01 20:10:11 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีพ.ศ.2563
54 2563-08-31 16:17:30 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2563
55 2563-08-11 16:15:17 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
56 2563-08-08 16:04:04 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
57 2563-08-06 15:45:14 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาสรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
58 2563-08-06 15:09:04 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
59 2563-07-03 10:37:49 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
60 2563-07-02 11:02:45 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Busines Continuty Plan : BCP) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
61 2563-04-29 16:29:18 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
62 2563-04-21 10:42:42 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุง การจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
63 2563-04-21 10:42:35 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลตำบลไชยปราการ
64 2563-04-21 10:42:20 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
65 2563-04-21 10:42:12 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตำบลไชยปราการ
66 2563-04-08 16:09:45 ประกาศ ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลไชยปราการว่าด้วยการใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ พ.ศ.2563
67 2563-04-08 15:57:49 ประกาศ ให้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
68 2563-04-08 15:35:53 ประกาศแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
69 2563-03-20 15:06:13 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
70 2563-03-04 15:20:22 ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
71 2563-03-04 15:20:12 ประกาศ การรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
72 2563-02-21 16:08:15 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จัดจำหน่าย จำนวน 37 รายการ
73 2563-02-14 15:44:46 การบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานเทศบาล
74 2563-02-12 16:19:45 ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
75 2563-02-06 19:13:05 ประชาสัมพันธ์ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
76 2562-12-25 15:40:33 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
77 2562-12-04 15:08:09 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
78 2562-11-28 10:25:56 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การเลื่อนระยะเวลาประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
79 2562-10-29 14:41:20 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
80 2562-10-22 17:39:54 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
81 2562-10-03 10:20:08 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
82 2562-10-01 17:22:14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
83 2562-08-09 15:12:25 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ
84 2562-08-06 15:49:43 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
85 2562-07-15 13:41:15 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562
86 2562-06-13 20:46:43 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
87 2562-04-29 16:29:49 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562
88 2562-04-11 13:45:33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
89 2562-03-20 16:25:42 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
90 2562-02-13 08:36:13 ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
91 2561-12-04 15:22:37 ประชาสัมพันธ์แผนกำหนดกำหนดการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
92 2561-11-07 16:40:49 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
93 2561-11-07 16:40:28 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
94 2561-10-29 16:26:10 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
95 2561-10-24 15:57:51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
96 2561-10-17 09:28:24 ประกาศการลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
97 2561-10-04 10:08:41 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
98 2561-10-03 11:42:23 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
99 2561-09-17 14:35:29 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
100 2560-11-15 20:10:49 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
101 2560-11-15 19:52:49 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
102 2560-06-18 15:43:42 ประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
103 2560-06-16 18:42:39 ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลไชยปราการ 4 ปี
104 2560-05-05 17:22:25 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน(จ้างเหมาบริการ)
105 2560-03-30 18:50:50 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
106 2560-03-10 15:38:27 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่ง
107 2560-03-03 10:44:19 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
108 2560-03-03 10:39:46 ประชาสัมพันธ์ชักชวนประชาชนให้หลงเชื่อร่วมประกอบพิธีอุมเราะห์ราคาถูก
109 2560-02-10 14:42:40 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
110 2559-09-09 20:28:31 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งที่ว่าง
111 2559-01-28 10:19:16 ประกาศระเบียนเทศบาลตำบลไชยปราการ ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559
112 2558-11-19 14:26:13 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2561 เทศบาลตำบลไชยปราการ
113 2558-07-20 17:36:37 ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
114 2558-06-30 16:13:32 ประกาศคำขวัญของเทศบาลตำบลไชยปราการ
115 2558-05-08 16:24:09 การประกวดคำขวัญเทศบาลตำบลไชยปราการ
116 2558-04-24 15:33:31 ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
มีจำนวน   116   เรื่อง