ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     เมื่อวันที 7 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกับ อำเภอไชยปราการ.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 /2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

      เมื่อ วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลไชยปราการ.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมคนสร้างสุข มู่งสู่ตำบลพอเพียง” สัญจรครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ภารกิจ ผู้นำต้องทำก่อน “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์ไชยปราการ” ปลูกผักบ้านพักนายอำเภอ

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโส อําเภอไชยปราการ.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำความผิด

      ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวงนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

      ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปรการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการงาน วันสายใยรักครอบครัวตำบลปงตำ

      ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก) ประจำปี 2566

      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. 2566 .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

มอบหมายนโยบาย ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ดำเนินการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลไชยปราการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

       วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ้าง .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ

      การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

      ด้วย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทางอำเภอไชยปราการ ซึ่งนำโดยท่านวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยี่เป็ง ประจำปี 2565

      ด้วยวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ทางเทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยี่เป็ง ประจำปี 2565 โดยมีท่านวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานเปิดพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ

      การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ โดยดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ทำดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 รอำเภอไชยปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชนและประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

      ด้วย วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดยท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล .....

รายละเอียดเพิ่มเติม