ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลไชยปราการหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


มีจำนวน   345   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2566-05-12 13:51:09 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว บริเวณถนนบ้านหนองบัว - บ้านทา บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)
2 2566-03-28 13:03:11 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 2565-07-18 18:13:34 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 2565-05-09 14:58:13 0.60 เมตร ลึดเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 54.00 เมตร ขนาดกว้าง0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 47.00 เมตร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 98.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 2564-08-13 15:28:53 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 2564-06-11 14:05:43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านรีชลส่างใจ-บ้านนายจรูญ ศรีคะ ซอย 11 ม.2 บ้านท่า (บ้านขุกขางลาง) ต.ปงตำ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 2564-05-27 15:04:06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 128.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการก
8 2564-05-11 16:24:20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซอย 8-บ้านท่า ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านอินทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2564-03-15 16:09:45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 2564-01-04 13:52:59 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 2563-08-06 16:04:47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต)ทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางชม.ถ 13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า ซอย 8 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 2563-06-17 16:00:36 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
13 2563-04-03 14:49:03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยป
14 2563-03-30 17:28:49 ประกวดราคาซื้อรถรรทุกขยะขนาด ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
15 2562-08-20 13:50:25 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
16 2562-08-13 15:45:32 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
17 2562-02-05 16:05:18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูงเฉลี่ย 13.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
18 2562-01-31 14:46:07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 64.70 ม.
19 2562-01-25 11:19:57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้วง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 264 เมตร (แ
20 2561-12-06 15:49:07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
21 2561-12-04 15:09:45 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านท่า ตำบลปงตำ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
22 2561-11-22 14:43:48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.13-011 สายทางบ้านห้วยม่วง ซอย 1 ตำบลปงตำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังห
23 2561-10-12 16:12:50 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 2561-08-02 18:24:02 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 2560-12-14 10:37:14 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ https://www.estandardsonline.com/
26 2560-10-30 22:38:52 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
27 2560-10-24 13:35:15 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
28 2560-10-18 15:33:11 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 2560-08-22 13:59:13 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2)
30 2560-07-14 20:53:49 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
31 2560-05-11 13:48:30 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
32 2560-04-18 09:52:14 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
33 2560-03-23 20:37:11 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) https://www.edocmarket.com/
34 2559-12-08 15:38:36 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเนอราคาการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
35 2559-12-01 13:37:33 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จะจำหน่าย จำนวน 39 รายการ
36 2559-11-14 21:34:25 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
37 2559-10-18 10:16:29 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
38 2559-08-24 16:58:01 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว
39 2559-08-10 16:48:47 สอบราคาจัดจ้างทำป้ายบอกชื่อซอย
40 2559-04-11 13:33:10 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
41 2558-12-08 13:38:13 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จะจำหน่าย จำนวน 21 รายการ
42 2558-10-21 14:44:08 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบปูหญ้า
43 2558-10-12 16:13:26 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีก
44 2558-10-12 15:13:21 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
45 2558-09-14 16:52:51 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
46 2558-09-14 16:51:38 สอบราคาจัดจ้างวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณข้างวัดเชียงหมั้นด้านทิศเหนือ บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
47 2558-08-31 15:47:29 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 134-177 บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
48 2558-08-20 13:57:13 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่145-รอบสระน้ำหนองบัวคำ บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
49 2558-08-19 13:38:34 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 338-สุสานบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
50 2558-08-18 14:16:36 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณบ้านเลขที่33บ้านห้วยม่วงม.6ต.ปงตำอ.ไชยปราการ repliche orologi
51 2558-07-21 14:23:25 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
52 2558-07-21 08:37:58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่169/192/1 บ้านท่า ม.5 ต.ศรีดงเย็น buy copy breitling chronomat watches
53 2558-07-21 08:29:53 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่493-715 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ
54 2558-07-20 11:44:28 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่366-394 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ
55 2558-07-07 14:01:11 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล1
56 2558-07-06 18:30:40 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1/2558
57 2558-06-24 14:18:08 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12ห้องเรียน แบบตอกเส้าเข็ม รหัสสน.ศท.4/12บริเวณโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
58 2558-06-04 17:04:01 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 11-แยก ร.พ.ช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ
59 2558-06-02 14:20:25 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่ 33-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ารวก บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ
60 2558-05-29 14:00:11 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 49-83 บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
61 2558-05-27 08:03:09 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่100-507/1 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
62 2558-05-25 15:01:49 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 196-271 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
63 2558-04-27 13:07:11 สอบราคาประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จะจำหน่าย จำนวน 207 รายการ
64 2558-04-24 15:28:54 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 3-28 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น
65 2558-04-23 15:44:25 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตฝาปิด บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ด้านทิศเหนือ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
66 2558-04-22 10:34:34 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อรางเดิม - 377 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น
67 2558-04-20 16:01:51 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
68 2558-04-17 15:50:38 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
69 2558-04-01 14:49:26 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
70 2558-04-01 14:37:00 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่40-451 ดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
71 2558-04-01 13:31:22 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
72 2558-03-24 15:40:38 สอบราคาจักจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
73 2558-03-10 11:24:56 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่22-158บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
74 2558-03-06 12:55:35 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณหลังบ้านเลขที่1บ้านปางควาย หมู่ที่3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ hot replica rolex cellini watches
75 2558-03-06 12:54:25 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์วัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย)
76 2558-03-06 08:42:44 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณหลังบ้านเลขที่40-451บ้านดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
77 2558-01-20 16:20:39 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสามแยกถนนเทศบ้านเลขที่ 119/1ม.2 ต.ปงตำ-โรงเรียนเทศบาลตำบลไชยปราการ1 ม.3ต.ปงตำ
78 2558-01-19 08:42:04 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสามแยกถนนเทศบ้านท่าซอย8-บ้านเลขที่175 ม.2 ต.ปงตำ disfraz harry potter cosplay
79 2557-12-22 13:40:53 สอบราคาจัดจ้างสร้างถนนคอนกรีตเริมไม้ไผ่ บริเวณต่อถนนเดิมไปวัดเวียงไชย ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ replica orologi italia
80 2557-12-18 08:58:24 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 658-699 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ repliche orologi
81 2557-12-05 16:17:36 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ถนนสายบ้านเชียงหมั่น ม.15-บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น
82 2557-12-01 13:30:54 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณหลังบ้านเลขที่ 276-279บ้านแม่ขิ หมู่ที่1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
83 2557-11-28 10:57:39 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ จำนวน1หลัง บริเวณโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ (ครั้งที่2) https://www.processpdfcodes.com/
84 2557-11-14 13:42:12 สอบราคาจักจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่(ครั้งที่ 2) บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
85 2557-11-13 14:04:57 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay(ครั้งที่ 2) ถนนสายข้างวัดบ้านอ่ายทิศใต้
86 2557-10-27 14:14:37 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ replicas de relojes espa?a
87 2557-10-27 14:06:36 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ จำนวน1หลัง บริเวณโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
88 2557-10-14 17:03:02 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่ิสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
89 2557-09-19 12:29:45 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณลานสุสานบ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
90 2557-09-18 14:14:49 สอบราคาจัดจ้างว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเลขที่ 226 บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
91 2557-08-27 14:42:53 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ https://www.pdfonlinesource.com/
92 2557-08-25 14:26:13 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
93 2557-08-22 15:09:55 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
94 2557-08-21 11:28:36 สอบราคาจ้างเหมาประกอบพร้อมทำสีชุดตัวถังรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลไชยปราการ
95 2557-08-20 14:40:43 สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (cctv) แบบ ip camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด สำนักเทศบาลตำบลไชยปราการ
96 2557-08-18 15:03:01 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนสายต่อจากถนนเดิมสายหน้าวัดบ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการเชียงใหม่ replica orologi di lusso
97 2557-08-15 15:29:50 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ถนนสายข้างวัดบ้านอ่ายทิศใต้ บ้านอ่าย หมู่ที่5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
98 2557-08-13 17:21:14 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านเลขที่ 93-109 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
99 2557-08-06 12:42:09 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนสายต่อจากถนนเดิมสายแยกไปต่อถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น บ้านอิทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการเชียงใหม่
100 2557-08-04 15:00:31 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณบ้านเลขที่ 103-106 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการเชียงใหม่
101 2557-07-30 14:27:44 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านเลขที่ 55-270บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ https://www.pdfreeu.com/
102 2557-07-28 14:00:38 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดหนองบัวทิศตะวันตก-บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
103 2557-07-28 14:00:02 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดหนองบัวทิศตะวันตก-บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
104 2557-07-25 15:34:04 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/1-50 บ้านห้วยบง หมู่ที่7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
105 2557-07-23 19:07:40 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดม่วงคำ บริเวณบ้านเลขที่ 2-85 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ https://www.engineertoolonline.com/
106 2557-07-21 16:02:53 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 35-289 บ้านปางควาย หมู่ที่3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
107 2557-07-04 13:14:29 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสุดการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน4แห่ง
108 2557-07-03 12:51:11 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ครั้งที่ 2) บริเวณบ้านเลขที่ 404 บ้านด้ง หมู่ที่17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
109 2557-05-30 14:00:40 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 526-529 บ้านท่า หมู่ที่2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
110 2557-05-30 13:58:14 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 412-420 บ้านท่า หมู่ที่2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ replique montre france
111 2557-05-28 14:08:08 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 220-230 บ้านปงตำ หมู่ที่1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
112 2557-05-28 13:52:57 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทบ้านเลขที่ 6/3 - 605 บ้านท่า หมู่ที่2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
113 2557-05-27 14:51:50 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทบ้านเลขที่ 26-431บ้านดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
114 2557-05-26 13:41:58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน-บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
115 2557-05-22 19:35:17 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลบ้านแม่ขิ ซอย2 ต่อจากซอยเดิมบริเวณบ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
116 2557-05-19 15:37:51 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 63-65 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
117 2557-05-16 14:15:39 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 93/3ซอยธนาคารออมสินบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
118 2557-05-12 11:30:19 ประกวดสอบราคาจัดซื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีดเสริมเหล็ก บริเวณบ้านท่า ซอย10 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปรการ replica cartier
119 2557-04-29 13:14:42 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสายลำเหมืองสัน บริเวณบ้านเลที่ 85 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ศรีดงเย็น ไชยปราการ
120 2557-04-23 15:07:41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการภาคเรียนที่1ประจำปี 2557
121 2557-04-22 14:57:00 ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
122 2557-04-22 09:39:04 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2557
123 2557-04-17 08:18:41 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณถนนสายวัดเวียงไชยต่อจากถนนเดิมบ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
124 2557-04-08 15:56:33 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 190-195/1 หมู่บ้านปางควาย หมู่3 ต.ปงตำ
125 2557-03-26 16:05:01 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 404 cartier replica
126 2557-03-25 09:57:56 ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 23-418 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น
127 2557-03-21 14:31:31 ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก orologi replica italia
128 2557-03-04 14:36:46 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนต่อจากรางระบายน้ำเดิมบ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น
129 2557-02-28 14:54:37 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายระบบประปาบาดาลบ้านเด่น หมู่ที่1และบ้านห้วยไผ่หมู่ที่2 ต.หนองบัว
130 2557-02-20 11:55:05 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสาย (ครั้งที่ 2)
131 2557-02-17 14:16:40 สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) แบบ IP/Network Camera พร้อมติดตั้งระบบ
132 2557-01-31 17:07:40 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
133 2557-01-29 16:32:17 สอบราคาก่อสร้างร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 84-85 บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
134 2557-01-27 14:39:16 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้งรางระบายน้ำ บ้านเลขที่ 78-132 บ้านมิตรอรัญ ม.4
135 2557-01-20 17:01:56 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านอ่าย migliori orologi replica
136 2557-01-13 16:27:21 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
137 2556-11-13 11:02:23 ประกาศสอบราคาจัดจ้างการสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยม่วง ม.6 ปงตำ
138 2556-11-12 13:15:03 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเมรุเผาศพ หมู่8 ต.ปงตำ
139 2556-11-12 13:14:14 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเมรุเผาศพ หมู่3 ต.หนองบัว
140 2556-11-07 14:50:05 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเมรุเผาศพ หมู่2 ต.ปงตำ
141 2556-10-18 14:51:18 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
142 2556-10-18 14:20:38 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
143 2556-09-11 17:42:20 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ฐานรากแบบเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
144 2556-08-30 15:33:04 สอบราคาการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 จำนวน1 โครงการ orologi replica italia
145 2556-08-16 15:28:15 สอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
146 2556-08-13 13:43:03 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น https://www.engineertoolonline.com/
147 2556-08-07 16:00:52 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 1 ปงตำ
148 2556-08-05 14:19:34 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
149 2556-08-02 14:00:21 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์
150 2556-08-01 14:01:22 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
151 2556-07-31 10:43:07 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(หัวหน้าฝ่่ายปกครอง,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) replicas relojes
152 2556-07-29 14:39:37 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
153 2556-07-19 13:17:02 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
154 2556-07-17 14:58:31 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
155 2556-07-17 14:55:12 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
156 2556-07-10 16:03:42 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
157 2556-07-09 13:18:18 สอบราคาการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล
158 2556-07-04 17:34:33 สอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก
159 2556-06-13 15:17:38 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน
160 2556-06-04 15:57:55 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั้ง จำนวน ๓ คัน
161 2556-05-31 09:25:03 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน
162 2556-05-31 09:23:50 สอบราคาการจัดซื้อผ้ายาง HSPE สำหรับปูพื้นบ่อฝังกลบขยะ และปูพื้นบ่อบำบัดน้ำเสีย
163 2556-05-23 15:19:26 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
164 2556-05-22 15:16:19 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ
165 2556-05-16 14:00:46 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว replicas de relojes espa?a
166 2556-05-15 10:48:50 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9 ต.ศรีดงเย็น
167 2556-05-08 11:01:47 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
168 2556-04-25 15:44:16 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
169 2556-04-25 15:43:14 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
170 2556-04-24 09:25:56 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
171 2556-03-15 15:39:10 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
172 2555-10-26 11:03:29 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น
173 2555-10-22 16:53:50 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 53-114 ม.4 ต.ปงตำ
174 2555-10-04 18:56:04 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่1 ปงตำ
175 2555-10-03 19:11:52 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
176 2555-10-03 19:10:38 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
177 2555-09-18 18:39:27 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเว็นบ้านท่า ซอย 11 buy watches replica breitling navitimer
178 2555-09-03 17:10:27 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านสันลมจอย-โรงฆ่าสัตว์
179 2555-08-31 14:24:02 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจารจร แบบ Overlay ด้วย Asphalt Concrete
180 2555-08-22 16:10:27 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จำนวน 11 เครื่อง
181 2555-08-16 16:20:50 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลบ้านห้วยม่วงซอย 1 บริเวณบ้านเลขที่ 70 - 72 หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ ........
182 2555-07-23 16:02:11 (เพิ่มเติม) ทต.ไชยปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางไปบ้านแพะ ม.15 ต.ศรีดงเย็น
183 2555-07-23 15:51:49 ทต.ไชยปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางไปบ้านแพะ ม.15 ต.ศรีดงเย็น เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และ 1.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร รูปปอปลาแบบไม่มี
184 2555-07-11 17:03:04 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล บ้านห้วยไผ่ ซอย 6 บริเวณบ้านเลขที่ 90-91 ม.2 ต.หนองบัว เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร แบบไม่มีฝาปิด งบประมาณ 460,000บาท ตา
185 2555-07-02 15:55:21 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง(ม.5 บ้านอ่าย) ทต.ไชยปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนบ้านอ่าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น เพื่อก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 30.00 เมตร สูงเอียง
186 2555-06-27 15:24:48 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ทต.ไชยปราการมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานป่ารวก หมู่ที่่ 5 ตำบลปงตำ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 50.00 เมตร สูงเอียง 6.00 เมตร งบประมาณ
187 2555-06-22 14:38:11 สอบราคาการจัดซื้อแผ่นพลาสติกสำหรับปูพื้นบ่อฝังกลบขญะ HDPE
188 2555-05-11 10:42:44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
189 2555-05-10 15:53:50 กองคลังเทศบาลตำบลไชยปราการมีความประสงค์ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้วางท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมหูช้างทั้งสองข้าง บริเวณบ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
190 2555-04-24 10:51:51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ไชยปราการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาล๑ไชยปราการ งานพัสดุ
191 2554-12-21 16:48:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงและรั้ว พร้อมป้ายโครงการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง
192 2554-11-08 09:08:29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
193 2554-11-08 09:06:34 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
194 2554-08-10 09:53:02 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองบัว ม.๓ ไปบ้านห้วยไผ่ ม.๒ ต.หนองบัว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ถนนทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
195 2553-12-29 14:53:55 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ VIP (เพิ่มเติม)
196 2553-12-24 09:33:33 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP (รถปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
197 2553-12-20 15:12:29 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
198 2553-12-14 14:49:27 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
199 2553-12-09 14:11:46 สอบราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
200 2553-12-02 15:46:13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
201 2553-03-03 15:26:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
202 2553-03-02 15:05:58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว
203 2553-02-26 15:54:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว
204 2553-02-26 15:52:04 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น
205 2553-02-25 15:59:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น
206 2553-02-25 15:57:38 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว
207 2553-02-23 15:32:39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น replicas de relojes de lujo
208 2553-02-23 15:18:58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น
209 2553-02-22 15:28:14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น cosplay kost?me kaufen
210 2553-02-22 11:30:27 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
211 2553-02-19 13:33:03 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น
212 2553-02-19 13:29:43 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมไหล่ถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ
213 2553-02-18 15:39:41 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ (เพิ่มเติม) costume anime cosplay
214 2553-02-18 10:26:48 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
215 2553-02-18 10:23:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ
216 2553-02-17 15:48:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
217 2553-02-17 09:47:08 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ
218 2553-02-16 15:54:14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ
219 2553-02-16 13:40:59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ
220 2553-02-15 15:53:45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านดงป่าสัก
221 2553-02-15 15:52:09 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านป่ารวก
222 2553-02-12 10:33:21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร้านค้าชุมชน
223 2553-02-12 10:30:43 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ค.ส.ล. nike air odyssey billig
224 2553-02-01 14:40:12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
225 2553-01-12 13:36:18 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
226 2553-01-11 13:34:39 สอบราคาจ้างเหมาถมดิน
227 2553-01-04 15:59:53 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางระบบคอมพิวเตอร์
228 2552-12-25 16:00:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
229 2552-11-12 14:27:32 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
230 2552-11-06 19:13:45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ nike air max offerta
231 2552-10-19 20:05:49 สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างรถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
232 2552-10-15 17:09:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ม
233 2552-08-24 10:36:13 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
234 2552-08-13 13:49:16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
235 2552-06-19 14:24:56 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องซ๊อตไฟฟ้า (ซ๊อตให้สลบ) จำนวน 1 เครื่อง replique montre rolex
236 2552-06-16 17:15:57 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่เติม)
237 2552-06-04 17:18:37 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
238 2552-05-21 15:15:49 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP
239 2552-05-13 16:26:07 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
240 2552-04-22 14:32:22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
241 2552-04-20 10:46:10 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 9 โรงเรียน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
242 2552-01-30 16:05:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ มี ต.ปงตำ จำนวน 5 แห่ง, ต.หนองบัว จำนวน 1 แห่ง และ ต.ศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง laserpointer 5mw
243 2551-12-18 13:44:56 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่
244 2551-12-16 15:49:50 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. จำนวน 2 โครงการ ตามเอกสารแนบมานี้
245 2551-11-19 13:24:20 สอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
246 2551-11-12 18:02:45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม จำนวน 3 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
247 2551-10-29 11:59:28 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
248 2551-10-28 09:15:58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
249 2551-10-16 11:10:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ม.
250 2551-10-10 16:14:07 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณที่ก่อสร้างเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่ เพื่อถมที่ดิน จำนวน 25 ไร่ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 11,110 ลบม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
251 2551-07-02 12:10:13 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP
252 2551-05-21 11:02:19 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
253 2551-04-01 13:44:31 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
254 2551-04-01 13:43:21 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
255 2551-04-01 13:41:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
256 2551-03-20 16:13:16 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง
257 2551-03-10 13:47:02 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน (ครั้งที่ 2) บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ชม.
258 2551-03-06 16:17:59 สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
259 2551-03-03 13:34:15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3
260 2551-02-28 13:53:32 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชน บริเวณสาธารณะวัดศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็นจำนวน 1 แห่ง
261 2551-02-25 11:11:05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
262 2551-02-20 15:09:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
263 2551-02-19 09:58:44 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมผนังห้องเย็น
264 2551-02-14 15:49:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณป่าช้าแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
265 2551-02-12 16:22:03 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ (เพิ่มเติม)
266 2551-02-11 16:33:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
267 2551-02-07 15:42:51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชน บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
268 2551-02-01 16:56:49 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ รายละเอียดตามแบบคุณลักษณะที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด จำนวน 1 คัน
269 2551-02-01 15:19:02 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว จำนวน 1 แห่ง
270 2551-01-25 09:33:56 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
271 2551-01-22 13:28:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
272 2551-01-21 08:53:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 109 - 51
273 2551-01-17 10:26:16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์
274 2551-01-15 11:40:04 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ - วัดหนองบัว
275 2551-01-15 11:32:51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ บริเวณสามแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้ำ (จุดที่ 2)
276 2551-01-11 10:49:59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ บริวเณสามแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้ำ (จุดที่ 1)
277 2551-01-10 14:04:11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมฝายลูกที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น
278 2551-01-09 16:15:54 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 36 (ต่อจากกำแพงกันตลิ่งเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว
279 2551-01-08 10:40:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 57 - 60
280 2551-01-07 14:46:39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว บริเวณหน้าวัดหนองบัว
281 2551-01-04 13:42:31 จ้างเหมาสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว บริเวณถนนบ้านเด่น ซอย 1
282 2550-12-21 10:34:49 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 93 - 168
283 2550-12-19 16:11:42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 109 - 51
284 2550-12-19 14:54:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 47 - 371 (เพิ่มเติม)
285 2550-12-17 13:28:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณด้านหน้าวัดมหิงสาวาส - บ้านเลขที่ 1
286 2550-12-14 09:39:55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านท่า
287 2550-12-12 09:58:23 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณด้านข้างทิศตะวันตกลานกีฬา
288 2550-12-06 15:11:33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
289 2550-12-04 13:26:03 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 47 - 371
290 2550-11-28 11:04:03 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงตำ
291 2550-11-26 11:44:24 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านเลขที่ 338 - แยกทางเข้าป่าช้า
292 2550-11-26 11:36:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 165/2-183
293 2550-11-22 11:13:52 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนเอื้อวิทยา
294 2550-11-22 11:07:59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 68 - 190
295 2550-11-22 11:02:46 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณข้างวัดบ้านท่า - บ้านเลขที่ 522
296 2550-11-22 10:54:16 สอบราคการจัดซื้เอเครื่องช๊อตไฟฟ้า (ช๊อตให้สลบ) ครั้งที่ 2
297 2550-11-15 13:51:49 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณทางเข้าฝายลูกที่ 3 บ้านปงตำ
298 2550-11-15 08:48:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม หมู่ที่ 15 ตำบลศรีเงเย็น บริเวณสะพานเชียงหมั้น - วัดเชียงหมั้น
299 2550-11-14 09:28:28 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจรวจรถนน ค.ส.ม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณถนนบ้านอ่ายซอย 5 - สุดเขต
300 2550-11-12 13:46:42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณสะพาน - 89 - 106/4 - 114
301 2550-10-31 14:55:40 สอบราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
302 2550-10-29 11:49:28 สอบราคาจ้างเหมาก่องสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 18/1 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
303 2550-10-26 13:44:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล หมุ่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 125 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล
304 2550-10-25 09:31:39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 11 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. orologi replica svizzeri
305 2550-10-24 16:27:01 สอบราคาจ่างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
306 2550-10-22 11:22:55 สอบราคาจ้างเหมาก่องสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 40 - 97 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
307 2550-10-18 16:54:02 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
308 2550-10-18 15:02:44 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 514 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล
309 2550-10-17 13:24:19 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 180
310 2550-10-16 16:12:33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม และรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 161/1-162
311 2550-10-15 14:42:16 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณสถานที่ก่อนสร้างเทศบาล่ตำบลไชยปราการ
312 2550-10-12 16:37:01 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องช๊อตไฟฟ้า (ซ๊อตให้สลบ) จำนวน 1 เครื่อง
313 2550-10-12 16:34:09 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว บริเวณถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์ harry potter cosplay costumes
314 2550-10-12 16:29:50 สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายบอกทิศทางเข้าหมู่บ้าน และทิศทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
315 2550-10-11 14:40:09 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ บริเวณวัดห้วยม่วง หมู่ที่6-หมู่ที่ 8
316 2550-10-09 13:21:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณสะพานบ้านท่า-บ้านเลขที่92-118/1
317 2550-10-08 13:49:15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 181 - 231
318 2550-10-04 15:51:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 271 - 513
319 2550-09-11 12:05:02 สอบราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
320 2550-08-17 16:38:25 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP
321 2550-02-28 09:56:45 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน
322 2550-02-26 10:25:17 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
323 2550-02-19 11:28:11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
324 2550-02-16 10:00:14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. orologio replica
325 2550-02-16 09:59:21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. (เพิ่มเติม)
326 2550-02-15 13:24:33 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่สาธารณะ
327 2550-02-13 10:44:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
328 2550-02-12 09:39:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล.
329 2550-02-09 12:08:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
330 2550-02-08 11:03:12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
331 2550-02-02 13:45:22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
332 2550-02-01 11:38:30 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
333 2550-01-30 10:34:50 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
334 2550-01-29 11:47:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
335 2550-01-26 11:17:17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
336 2550-01-25 10:51:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
337 2550-01-22 11:19:29 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
338 2550-01-19 14:37:55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
339 2550-01-18 13:30:33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
340 2550-01-16 13:33:16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
341 2550-01-15 10:56:21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
342 2550-01-12 13:24:30 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
343 2550-01-11 14:49:27 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
344 2550-01-09 09:33:02 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
345 2550-01-08 10:16:42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
มีจำนวน   345   เรื่อง