ข่าวประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลไชยปราการหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศราคากลาง


มีจำนวน   333   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2566-04-18 16:31:00 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.1 ต.ศรีดงเย็น บริวเรณซอย 1 บ้านแม่ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.70 - 6.70 ม. ยาว 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8460.00 ตารางเมตร ราคากลาง 353,183.34 บาท
2 2566-04-18 16:22:22 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.ปงตำ บริเวณซอย 9 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.80 - 5.80 ม. ยาว 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 178.00 ตารางเมตร ราคากลาง 74,967.52 บาท
3 2566-04-18 16:20:45 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.ปงตำ บริเวณซอย 2 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.90 ม. ยาว 160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ราคากลาง 313,380.72 บาท
4 2566-04-18 16:17:09 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.8 ต.ปงตำ บริเวณบ้านทุ่งยาวเชื่อมต่อบ้านปงตำ บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 138.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ราคากลาง 235,975.44 บาท
5 2566-04-18 16:15:26 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัวบริเวณถนนบ้านหนองบัว - บ้านทา บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.50 - 7.00 ม. ยาว 178.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.00-1.45 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ราคากลาง 522,240.90 บาท
6 2566-04-18 16:11:41 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 9/7 บ้านแม่ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 73.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ราคากลาง 124,827.58 บาท
7 2566-04-18 16:06:33 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ราคากลาง 324,893.73 บาท
8 2566-04-18 15:55:11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านอินทาราม - บ้านเชียงหมั้น บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร ราคากลาง 158,087.02 บาท
9 2566-03-16 16:30:03 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 2-17 บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดรางกว้าง 0.80 ม. นาว 30.00. ลึกเฉลลี่ย 1.20 ม. ราคากลาง 217,975.20 บาท
10 2566-03-16 16:27:14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1/6 บ้านดงป่าสัก ม. 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดรางกว้าง 0.50 ม. นาว 22.00ม. ลึกเฉลลี่ย 0.70 ม. ราคากลาง 110,373.40 บาท
11 2566-03-16 16:26:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 9 บ้านอ่าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 83.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ราคากลาง 567,746.56 บาท
12 2566-03-16 16:19:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 ต.หนองบัว บริเวณซอยข้าง ธนาคารออมสิน บ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 24.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ราคากลาง 281,101.96 บาท
13 2566-03-16 16:04:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 10/3 บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 57.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ราคากลาง 251,527.52 บาท
14 2566-03-16 15:58:37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 บ้านมิตรอรัญ-บ้านห้วยม่วง บ้านมิตรอรัญ ม. 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดรางกว้าง 0.50 ม. นาว 54.00 ม. ลึกเฉลลี่ย 0.70 ม. ขนาดไหล่ทางกว้าง 0.30 - 1.55 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 203.00 ตารางเมตร ราคากลาง 406,169.05 บาท
15 2566-03-14 20:59:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 3-4 บ้านด้ง ม. 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 54.00 ม. ลึกเฉลลี่ย 0.30 ม ราคากลาง 144,495.56 บาท
16 2566-03-14 20:41:52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 10/2 บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 160,550.61 บาท
17 2566-03-14 20:24:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1/1 บ้านห้วยม่วง ม. 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 62.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 165,023.31 บาท
18 2566-03-14 20:19:03 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอย 13/3 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 95.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 254,181.52 บาท
19 2566-03-14 20:09:13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1/2 บ้านดงป่าสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 57.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ขนาดถนนกว้าง 3.40 ม. ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 193.80 ตารางเมตร ราคากลาง 267,684.61 บาท
20 2566-03-14 19:45:31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 3 บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 87.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 232,793.67 บาท
21 2566-03-14 19:26:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างตลาดชุมชนบ้านทรายขาว บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 145.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 386,716.64 บาท
22 2566-03-14 19:12:08 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 15/1 บ้านศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 49.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 131,102.15 บาท
23 2566-03-14 16:49:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 8/1 บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 66.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 177,927.06 บาท
24 2566-03-14 16:33:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 16 บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 147,166.67 บาท
25 2566-03-14 16:11:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว บริเวณซอย 2 บ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 42.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ราคากลาง 111,789.98 บาท
26 2566-02-23 15:41:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว บริเวณซอยข้างธนาคารออมสิน บ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 34.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด 356,430.53 บาท
27 2566-02-23 15:30:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 2.17 บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ยน 1.20 ม. ยาว 51.50 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 370,201.01 บาท
28 2566-02-23 15:30:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณทิศตะวันตกป่าช้า บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 116.30 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 435,887.80 บาท
29 2566-02-23 15:24:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1 บ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 60.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 196,254.25 บาท
30 2566-02-23 15:23:56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณซอยบ้านนายมานัส เผื่อนคำ บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ยน 0.50 ม. ยาว 35.50 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 117,433.12 บาท
31 2566-02-23 15:23:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณท้ายซอย 3 บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0. 50 ม. ลึกเฉลี่ยน 0.50 ม. ยาว 98.00 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 372,311.62 บาท
32 2566-02-23 15:22:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองบัว บริวเณ ซอย 1/1 บ้านเด่น ม. 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 113.50 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 368,742.95 บาท
33 2566-02-23 13:15:44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณซอย 10 บ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 115.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 303,127.31 บาท
34 2566-02-23 13:11:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 2-4 บ้านเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 366,546.64 บาท
35 2566-02-23 13:08:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณ ซอย 9/1 บ้านแม่ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 238,829.42 บาท
36 2565-09-16 20:54:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยห้องเช่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 4.00-4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 400,036.20.-บาท (สี่แสนสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
37 2565-09-09 15:39:14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างอำเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านท่า ตำบลปงตำ ถึงเขตติดต่อเทศบาลหนองบัว ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 7.50.00 เมตร และก่อสร้างไหล่ทางกว้างเฉลี่ยน 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 21.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.70 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 60,100 บาท
38 2565-09-09 15:34:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างธนาคารออมสิน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบนหนองบัว ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 399,157.04 บาท
39 2565-06-13 16:48:45 โครงการก่อสร้างถนน overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 3 ม.15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้างเฉลี่ยน 5.00 เมตร ยาว 185.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทสบาลตำบลไชยปราการกำหนด
40 2565-06-13 16:46:34 โครงการก่อสร้างถนน overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 4 ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 100.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
41 2565-06-13 16:42:37 โครงการก่อสร้างถนน overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 3 ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 79.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
42 2565-06-13 16:39:43 โครงการก่อสร้างถนน Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 2 ม. 5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
43 2565-06-13 16:13:27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริวณซอยห้องเช่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 662.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
44 2565-06-13 16:12:17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยรอบสระน้ำหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลไนองบัว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
45 2565-06-13 15:59:15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าป่าช้าบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วง ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
46 2565-06-13 15:56:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราาการกำหนด
47 2565-06-02 19:59:41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 ม. 5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
48 2565-06-02 19:47:00 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 15 ม. 3 บ้านปางควาย ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 173.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
49 2565-06-02 19:30:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 ม.3 บ้านปางควาย ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 103.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
50 2565-06-02 19:25:05 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1/6 ม.1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 127.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
51 2565-06-02 19:11:23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 42.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
52 2565-06-02 16:32:55 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายนอกสายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 225.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
53 2565-06-02 16:32:15 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 8 ม.1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 41 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
54 2565-05-05 19:55:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 ม.1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 53.00 ม. ตามแบบเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 127,312.36 บาท
55 2565-05-05 19:30:33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 16/4 ม. 2 บ้านท่า ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 105.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 252,222.60 บาท
56 2565-05-05 19:11:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 8 ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 98.50 ม. ตามแบบเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 236,608.82 บาท
57 2565-05-05 16:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยบง-บ้านปงตำ ม.7 บ้านห้วยบง ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 117.50 ม. ตามแบบเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 282,249.10 บาท
58 2565-05-05 16:46:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้น ซอยจนถึงสุดซอย ม.2 บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 112.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 549,837.12 บาท
59 2565-05-05 16:41:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 12/2 ม. 1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 210.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 504,445.20 บาท
60 2565-05-05 16:39:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1/4 ม. 7 บ้านทรายขาว ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 73.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 406,938.50 บาท
61 2565-05-05 16:33:17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1/2 ม.1 บ้านเด่น ต.หนองบัว ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 112.50 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 400,614.81 บาท
62 2565-05-05 16:24:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 9/6 ม.1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 62.00 ม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 14.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 176,771.47 บาท
63 2565-05-05 16:19:19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ ทางไปวัดหนองเทียนคำ ม.4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 69.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 338,738.94 บาท
64 2565-05-05 16:15:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 2/2-3/1 ม.17 บ้านด้ง ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. บาว 182.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 437,185.84 บาท
65 2565-05-05 16:13:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3-3/2 ม.17 บ้านด้ง ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 75.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 182,360.91 บาท
66 2565-05-05 16:09:30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 21/3 ม.3 บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 54.00 ม. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 47.00 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 98.50 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 807,121.82 บาท
67 2565-05-05 16:02:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2-4 ม.5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 200.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 481,921.90 บาท
68 2565-05-05 15:57:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายวัดบ่อสร้าง-ทุ่งยาว-มิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.125 ม. ยาว 109.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 442,150.87 บาท
69 2565-05-05 15:55:33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 23.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 55,248.76
70 2565-05-05 15:52:12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างอำเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.125 ม. ยาว 12.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 64,574.88 บาท
71 2565-05-05 15:44:47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านท่า ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 333.50 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 801,107.02 บาท
72 2565-03-29 14:45:33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2/3 ม. 17 บ้านด้ง ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 49.00 ม. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 40.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
73 2565-03-29 14:30:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวรบ้านเลขที่ 138 บ้านนายจรัญ บัวลาแก้ว ถึง บ้านนายนวล พญาราช ม.ที่ 3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
74 2565-03-29 14:25:14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2-17 หมู่ 4 บ้านอินทาราม ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 24.50 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
75 2565-03-29 14:16:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเริ่มต้นบ้านเลขที่ 127 ซอย 3 หมู่ 3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 117.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
76 2564-08-05 14:05:40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณ ซอย 9 ม.1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 040 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.125 ม. ยาวรวม 94.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
77 2564-07-09 11:16:29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 5 จากถนนใหญ่-บ้านนายมานัด หาญฟ้าเลื่อน ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 119.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
78 2564-07-09 11:14:16 โครงการก่อสร้างถนนแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.7 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านทราย-บ้านอินทาราม ม.7 บ้านทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 162.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
79 2564-06-22 15:42:28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม. 3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่า พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวรวม 204 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคา 43,608.08 บาท
80 2564-06-22 15:39:38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม. 4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณประปาหมู่บ้าน ม. 4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำ ถังกรอกน้ำขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 1.00 ม. สูง 1.90 ม. จำนวน 2 ถัง ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 66,286.50 บาท
81 2564-06-21 14:13:18 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,080 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 290,058.23 บาท
82 2564-06-17 13:09:56 โครงการก่อสร้างลานพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดเชียงหมั้น ม. 15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตรและรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 63 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 211,382.82 บาท
83 2564-06-11 19:36:49 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณโรงเก็บของบ้านมิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ หนา 0.10 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 50,319.25 บาท
84 2564-06-08 16:01:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 6 ม. 5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยรปารการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 67.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 135,000 บาท
85 2564-06-08 15:11:32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 ต.หนองบัว บริเวณซอยแยกบ้านนายนอง จันทะไพสน ม. 3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 129.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 517.20 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 300,583.89 บาท
86 2564-06-08 14:41:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.หนองบัว บริเวณซอย 1 ม.1 บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 147.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 355,700 บาท
87 2564-06-08 14:02:10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม. 2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสามแยกหน้าวัดศรีอุทุมพรด้านทิศใต้ ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 115,400 บาท
88 2564-06-08 11:57:31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม. 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเชียงหมั้น ม.15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.5-1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 146,200 บาท
89 2564-06-08 11:11:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 (ซอยใหม่บ้านโต้ง) ม. 1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 24.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 59,200 บาท
90 2564-06-08 10:45:45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายอนันต์ บุญธรรม-บ้านนายประสงค์ ชำนาญค้า ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 127,662.77 บาท
91 2564-06-08 10:11:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ-บ้านจรูญ ศรีคะ ซอย 11 ม. 2 บ้านท่า (บ้านขุกขางลาง) ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 239.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 578,648.34 บาท
92 2564-06-07 11:21:11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.1 ต.ปงตำ บริวเณ ซอย 7 ม. 1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 265 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 572,573.71 บาท
93 2564-06-07 10:11:45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว บริเวณถนนสายบ้านหนองขัว ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.หนา 0.05 เมตร ยาว 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปรกาารกำหนด ราคากลาง 572,573.71
94 2564-05-21 16:11:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม. 3 บ้านศรีดงเน็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.125 ม. ยาวรวม 128.00 ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 619,500 บาท
95 2564-04-20 10:07:41 โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.4 บ้านอินทาราม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 360 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตรม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
96 2564-03-10 13:09:08 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ 2564
97 2564-01-27 14:58:20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดอินทารามถึงท้ายหมู่บ้าน ม.4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 80.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 165,700.- บาท
98 2564-01-27 14:29:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอาคารหอประชุม ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 40.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 181,000.- บาท
99 2564-01-27 14:29:53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 88.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 176,000.- บาท
100 2564-01-27 14:11:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้งที่่อ่านหนังสือพิมพ์ บ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 52,000.- บาท
101 2564-01-27 14:01:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 102/1 ทิศตะวันตก-วัดศรีอุทุมพร ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.69 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 184.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 238,000.- บาท
102 2564-01-27 13:45:07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 ม.9 บ้านองป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 50.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 103,500.- บาท
103 2564-01-27 13:16:26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต่อจากรางระบายน้ำเดิม ม.17 บ้านดง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 66.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 66,000.- บาท
104 2564-01-27 13:05:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว บริเวณซอยข้างธนาคารออมสิน ม.2 บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท
105 2564-01-22 15:02:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 5 จากถนนใหญ่-บ้านนายมานัด หาญฟ้าเลื่อน ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 119.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 236,700.- บาท
106 2564-01-22 14:58:36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 128.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 579,200.- บาท
107 2564-01-22 14:41:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านห้วยม่วง-บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านทุ่งยาว ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 104.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 362,200.- บาท
108 2564-01-22 14:16:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนางอาทร คำเขียว ถึงบ้านนายบุญเลืิศ คำเขียว ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 184.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 382,200.- บาท
109 2564-01-22 14:02:32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านปงตำ-บ้านห้วยบง ม.7 บ้านห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท
110 2564-01-20 17:15:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 42,700 บาท
111 2564-01-20 16:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1 ถึง วัดม่วงคำ ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 179,200 บาท
112 2564-01-20 16:48:48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายกุย - บ้านนายไกรสูร ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 95,400 บาท
113 2564-01-20 16:25:57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านดวงจันทร์ อิ่นคำ - นางอมร วงศ์เรือน ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 139,200 บาท
114 2564-01-20 16:13:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายแก้ว กันทะสุข - บ้านนายปั้น บัวอ่วม ม. 5 บ้านป่ารวก บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 113,400 บาท
115 2564-01-20 15:51:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณสายวัดบ่อสร้าง-ทุ่งยาว-มิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 163,900 บาท
116 2564-01-20 15:35:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 7 ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 71.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 141,200 บาท
117 2564-01-20 15:01:42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 3 ม.1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 161.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 475,200 บาท
118 2563-08-27 09:59:48 โครงการจัดทำป้ายบอกซื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ บริเวณเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 120 ป้าย ราคากลาง 492,000 บาท
119 2563-07-31 09:30:11 โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 13-001 บ้านอ่ายซอย 8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 761 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 1,715,700.-บาท
120 2563-07-29 18:27:49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายบ้านโต้งสองข้างทาง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 385,400.-บาท
121 2563-07-29 18:09:54 โครงการก่อสร้าง คสม. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่2) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 86,900.-บาท
122 2563-07-29 17:51:00 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ(ช่วงที่3) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. หนา 0.25 ม. ยาว 100 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 144,000.-บาท
123 2563-07-29 17:23:57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 90 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 213,700.-บาท
124 2563-07-29 17:15:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ ถึงบ้านนายจรูญ ศรีคะ ซ.11 บ้านขุกขางลาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว133.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 232,600.-บาท
125 2563-07-29 16:59:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเด่นซอย 1 ต่อจากเดิมด้านทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวม 138.92 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 330,300.-บาท
126 2563-07-29 16:48:29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม.7 ต.ปงตำ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 157 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 373,300.-บาท
127 2563-07-29 16:33:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณทางเข้าหอเจ้าบ้าน บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 96 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 227,900-บาท
128 2563-07-29 16:11:11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่ 4) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่งวัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. นาว 29.20 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 50,000.-บาท
129 2563-07-29 16:10:34 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ เชื่อม ม.3 ต.แม่ทะลบ บริเวณบ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมบ้านดงป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบเขต อบต.แม่ทะลบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 258,400.-บาท
130 2563-07-29 15:51:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณสายปงตำเชื่อมถนน รพช(สวนแขก) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0 0.15 ม. ยาว 110.70 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 263,300.-บาท
131 2563-05-18 15:48:41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 6 ม.4 ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 235,200.- บาท
132 2563-05-18 15:35:58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 40.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 87,300.- บาท
133 2563-05-18 15:21:26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายรอด-บ้านนายจันทร์ หวันวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 20.02 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 43,100.- บาท
134 2563-05-18 15:19:54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณถนนลงไปหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยม่วง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 105 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 380,000.- บาท
135 2563-05-18 15:02:10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 138 บ้านนายจรัญ บัวลาแก้ว ถึงบ้านนายนวล พญาราช ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 95.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 205,900.- บาท
136 2563-05-18 14:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว บริเวณข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 352,500.- บาท
137 2563-04-10 10:47:00 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ทำระบบประปา หมู่บ้าน ม.3 ต.หนองบัว บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม. 3 ต. หนองบัว ตามแบบแปลนของเทศบาล เจาะบ่อน้ำบาดาล 6 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ราคากลาง 222,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
138 2563-03-23 15:59:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทาราม หมู่ 4 ตำบลศรีดเย็น เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อบ้านหนองเทียงคำ หมู่ 16 ตำบลศรีดเย็น เขตอบต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ 16 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
139 2563-03-23 15:47:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 647,200.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
140 2563-03-23 15:30:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
141 2563-03-23 15:10:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณซอย 8 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 172.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 388,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
142 2563-03-23 15:00:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านสมบูรณ์ จอมจิตร ถึงบ้านนายทองสุข พุฒิดี(ซอยหลังตลาด) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 316,100.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
143 2563-03-23 14:59:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ถึงลำน้ำฝาง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 338,500.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
144 2563-03-23 14:44:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้านดงป่าสักซอย 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 68.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 337,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
145 2563-03-23 14:44:44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านนายสม คำนวล ถึงบ้านนางสาวฐิตารีย์ โอฬา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคา 135,500.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
146 2563-03-23 14:10:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านนายเจริญ เตโจ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 103.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 349,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
147 2562-12-28 17:58:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห.17 ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
148 2562-12-28 17:49:30 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. ม.7 ต.ปงตำ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 182.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
149 2562-12-28 17:36:44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านห้วยม่วง ม.6-บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 258 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
150 2562-12-28 17:15:59 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายใหญ่ต่อจากโครงการเดิมบ้านป่าสัก ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 380 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
151 2562-12-28 17:02:11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5 ต.ปงตำ บ้านป่ารวก ซ.6 ต.ปงตำ ถึงถนนเชื่อมบ้านป่ารวก ซ.9 ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 230 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
152 2562-12-28 16:57:37 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านศรีดงเย็น ซ.10 เชื่อม ซ.1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
153 2562-12-28 16:48:59 โครงการปรับปปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซ.8 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
154 2562-12-28 16:36:31 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
155 2562-12-28 16:27:51 โครงการก่อสร้างถนนแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.15 ต.ศรีดงเย็น ถนนบริเวณบ้านเชียงหมั้น ม.15 เพื่อก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 102 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
156 2562-12-28 16:13:09 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลหนองบัว บริเวณบ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 315 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
157 2562-12-28 16:02:21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.2 ต.ศรีดงเย็น เชื่อม ม.2 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น เขต อบต.ศรีดงเย็นเชื่อมบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
158 2562-12-28 15:57:43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณ บ้านนายสม คำนวล - บ้านปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 58.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
159 2562-12-28 15:47:32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 134 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
160 2562-05-17 16:59:08 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณภายในหมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
161 2562-05-17 16:41:16 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณข้างวัด ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
162 2562-05-17 16:39:54 โครงการก่อสร้างถนน คสม. บริเวณ ซอย 6 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
163 2562-05-17 16:21:11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 2 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
164 2562-05-13 16:11:56 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.00 ม. ยาว 156.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 782.50 ตรม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท
165 2562-05-10 17:03:01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดเชียงหมั้น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
166 2562-05-10 16:53:32 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว บริเวณป่าช้าบ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
167 2562-05-10 16:48:51 โครงการก่อสร้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านดง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
168 2562-05-10 16:39:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านถึงลำน้ำฝาง บ้านดง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
169 2562-05-10 16:20:36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
170 2562-05-10 16:11:11 ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, เปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยมและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
171 2562-03-25 13:56:09 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านปางควายทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-0001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
172 2562-03-25 13:41:29 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอ่าย ซอย6 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
173 2562-03-25 13:23:17 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
174 2562-03-25 12:59:59 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
175 2562-03-25 12:45:43 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านศรีดงเย็น ซอย 10 เชื่อมต่อ ซอย 1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
176 2562-03-25 12:39:14 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านเด่น ซอย 7 ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
177 2562-03-25 12:26:48 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยไผ่ ซอย 6 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
178 2562-03-25 12:09:14 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
179 2562-03-25 11:56:04 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยบง ซอย 3 ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
180 2562-03-25 11:41:59 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านมิตรอรัญ ซอย 3 ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
181 2562-03-25 11:30:01 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านท่า(หลังวัด) ซอย 13 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
182 2562-03-25 11:15:09 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หลังตลาดบ้านท่า ซอย 6 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
183 2562-03-25 11:05:11 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปงตำ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
184 2562-02-14 17:45:06 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านด้ง จำนวน 2 จุด บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวรวม 2 จุด 14 ม. แบบเลขที่ ทถ-5-201 เป็นจำนวน 220,000 บาท
185 2562-02-14 17:30:07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท
186 2562-02-14 17:29:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท
187 2562-02-14 17:10:30 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณ ซอย 2 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 176 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 4000,000 บาท
188 2562-02-14 17:06:19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว ข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย บ้านห้วยไผ่ ม. 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 280,000 บาท
189 2562-02-14 16:59:48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 45.50 ม. แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 230,000 บาท
190 2562-02-14 16:41:09 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 250,000 บาท
191 2562-02-14 16:20:11 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณข้างถนนลงไปหมู่บ้านห้วยม่วง บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
192 2562-02-14 16:15:35 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณถนนสายหลักเชื่อม ซอย 6 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
193 2562-02-14 16:10:01 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณ ว.7 บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
194 2562-02-14 16:02:15 ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม
195 2562-01-25 11:09:02 โครงการก่อสร้างเมรุ ม.6 ต.ปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 6.50 ม. สูงเฉลี่ย 13.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 เป็นเงิน 800,000 บาท
196 2562-01-25 10:59:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 น. ยาว 51.50 ม. (แบบไม่มีฝาปิด)
197 2562-01-25 10:47:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 น. ยาว 64.70 ม. (แบบไม่มีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปรากา
198 2562-01-25 10:36:51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 93 ม. (แบบไม่มีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน
199 2562-01-25 10:15:56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 264 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 600,
200 2562-01-25 10:09:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณ ซ.1 ระหว่างบ้านเลขที่ 78 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หน้า 0.01 ม. ยาว 176 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
201 2561-12-06 16:33:02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นเงินจำนวน 1,684,000 บาท
202 2561-07-09 16:20:16 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดบ้านเด่นสามัคคี บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 ม. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว งบประมาณ 250,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
203 2561-07-09 16:20:16 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 ม. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น งบประมาณ 250,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
204 2561-07-09 16:20:16 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
205 2561-05-22 16:20:16 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมุ่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
206 2561-05-22 16:19:54 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 7 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
207 2561-05-22 16:18:19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านหัวยม่วง-ถนนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
208 2561-05-22 16:17:17 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
209 2561-05-22 16:16:10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
210 2561-05-22 16:15:41 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านท่า ซอย 16 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
211 2561-05-22 16:14:14 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนแบบ Overlay
212 2561-03-21 20:15:29 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
213 2561-03-21 20:14:14 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
214 2561-03-21 20:13:21 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ซอย 8 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
215 2561-03-21 20:12:39 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีอุทุมพร บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
216 2561-03-21 20:11:17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอยใหม่บ้านโต้ง บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
217 2561-03-21 20:10:16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมวัดบ้านเด่นทางทิศใต้ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
218 2561-03-21 20:09:20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิม ถนนบ้านปางควาย ซอย 14 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
219 2561-03-21 20:08:41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณ ซอย 3 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
220 2561-03-21 20:07:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
221 2561-03-21 20:06:14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
222 2561-03-21 20:05:06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายสนั่น-บ้านนางวิจิตรา บ้านป่ารวกหมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
223 2561-03-21 20:04:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายพินัย บัวบาน ซอย 11 บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
224 2561-03-21 20:03:45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ขิ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
225 2561-03-21 20:02:39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ-เขตติดต่อบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
226 2561-03-21 20:01:16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
227 2561-03-21 19:59:16 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
228 2561-03-21 19:58:24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
229 2561-03-21 19:57:34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
230 2561-03-21 19:56:45 โครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
231 2561-03-21 19:55:36 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
232 2561-03-21 19:54:58 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว(จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
233 2561-03-21 19:53:45 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ซอย 16 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
234 2561-03-21 19:52:39 ประกาศคณะกรรมกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต, ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์, ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและปรับปรุงลานกีฬาช
235 2561-03-14 19:05:44 ประกาศคณะกรรมการราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
236 2561-03-07 16:05:43 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
237 2561-02-12 16:52:39 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 10 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
238 2561-02-12 16:51:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15 (จุดที่ 1) และถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15/1 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
239 2561-02-12 16:50:41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านอินทาราม บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
240 2561-02-12 16:49:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
241 2561-02-12 16:48:57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
242 2561-02-12 16:47:35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 11-13 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
243 2561-02-12 16:45:13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
244 2561-02-12 16:44:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิ ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
245 2561-02-12 16:43:09 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
246 2561-02-12 16:42:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
247 2561-02-12 16:41:18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
248 2561-02-12 16:40:33 ประกาศ การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
249 2561-01-19 16:39:40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
250 2561-01-19 16:38:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านป่ารวก ซอย 8 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
251 2561-01-19 16:37:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
252 2561-01-19 16:36:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 1) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
253 2561-01-19 16:35:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านท่า (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
254 2561-01-19 16:34:11 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปงตำ ซอย 16 บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปรกาาร
255 2561-01-19 16:33:07 ประกาศ การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
256 2560-10-19 16:05:43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว
257 2560-09-11 16:35:50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว
258 2560-08-16 16:31:29 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ(แก้ไข)
259 2560-07-31 16:33:07 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องน้ำ และอาคารเรียน
260 2560-07-14 17:05:34 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ
261 2560-06-30 19:13:19 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
262 2560-06-30 19:11:11 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีทางศาสนา ฌาปนสถานบ้านปงตำ พร้อมปรับปรุงพื้นอาคาร หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
263 2560-06-30 19:10:11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บริเวณประปาหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
264 2560-06-30 19:09:06 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น-ถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 4 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
265 2560-06-30 19:08:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
266 2560-06-30 19:07:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 5 หมู่ที่ 3. ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
267 2560-06-30 19:07:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านด้ง ซอย 2 หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเญ้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
268 2560-06-30 19:06:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
269 2560-06-30 19:05:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 9 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
270 2560-06-30 19:05:34 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
271 2560-06-06 16:07:59 โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง รูปแบบกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์วางซ้อนทับ ริมน้ำฝาง บริเวณหลังวัดอินทราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
272 2560-06-06 16:07:35 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
273 2560-06-06 16:07:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
274 2560-06-06 16:06:54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
275 2560-06-06 16:06:24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ ซอย 7 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
276 2560-06-06 16:06:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อเชื่อมรางเดิมสามแยกบ้านมิตรอรัญ-วัดบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
277 2560-06-06 16:06:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 16 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
278 2560-06-06 16:05:43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านปางควาย-บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
279 2560-04-28 15:49:49 โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
280 2560-03-30 19:06:49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ 5 ต.ปงตำ
281 2560-03-30 19:06:32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยม่วง ซอย 10 หมู่ 6 ต.ปงตำ
282 2560-03-30 19:06:24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ
283 2560-03-30 19:06:16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ
284 2560-03-30 19:06:05 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านอ่าย หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น
285 2560-03-30 19:05:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเด่น หมู่ 1 ต.หนองบัว
286 2560-03-30 19:05:42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น
287 2560-03-30 19:05:34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านปงควาย ซอย 5 หมู่ 3 ต.ปงตำ
288 2560-02-02 18:05:34 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านอ่าย ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
289 2560-01-28 17:06:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนปงตำ ซอย5 สามแยก รพช.บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ
290 2560-01-28 17:06:45 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 1 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ
291 2560-01-28 17:06:37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวรถนนบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 2 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ
292 2560-01-28 17:06:25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนห้อยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ
293 2560-01-28 17:06:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
294 2560-01-28 17:06:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 1 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
295 2560-01-28 17:06:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมัน ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น
296 2560-01-28 17:05:57 โครงการก่อสร้างถนนแบบ OVerlay บริเวณต่อจากถนนเดินถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
297 2560-01-28 17:05:44 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น
298 2559-10-28 17:05:34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 - บ้านอินทราราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น กว้าว 6 เมตร ยาว 2300 เมตร
299 2559-09-05 16:05:34 โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 ถึงสามแยก รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
300 2559-08-22 16:31:39 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
301 2559-08-22 16:31:34 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 2 ระหว่างบ้านเลขที่ 238-315 บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
302 2559-08-22 16:31:29 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
303 2559-08-17 16:08:39 โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณแหล่งน้ำหนองทาหมุกถึงบ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
304 2559-08-17 16:08:25 โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-3 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
305 2559-08-17 16:08:15 โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่าบริเวณบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
306 2559-07-06 16:34:21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไฝ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่่
307 2559-07-06 16:34:07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อจากถนนเดิมทางไปป่าช้าบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
308 2559-07-06 16:33:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
309 2559-07-06 16:33:37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 7 - บ้านเลขที่ 131/2 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
310 2559-07-06 16:33:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อถนนเดิมจากสามแยกท่อลอดเขตติดต่อ บ้านหนองบัว บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
311 2559-07-05 16:05:57 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
312 2559-07-05 16:05:34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณบ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
313 2559-07-05 16:05:15 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณวัดเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
314 2559-06-23 16:05:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
315 2559-06-23 16:05:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
316 2559-06-23 16:04:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด บริเวณวัดศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
317 2559-06-15 16:07:45 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณประปาหมุ่บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
318 2559-06-15 16:07:38 โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้านปางควาย (หนองล้องไผ่) ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
319 2559-06-13 16:08:47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
320 2559-06-13 16:08:38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนเดิมบ้านทุ่งยาว-ป่าช้าบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
321 2559-06-13 16:08:26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
322 2559-06-13 16:08:15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณรั้วด้านทิศเหนือวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
323 2559-05-27 16:33:45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนเดิมบ้านมิตรอรัญ-บ้านทุ่งยาว บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
324 2559-05-27 16:33:25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 159/1-160 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
325 2559-05-27 16:33:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 223 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
326 2559-05-27 16:33:07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สะพานห้วยบง-สามแยกถนน รพช.บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
327 2559-05-26 13:54:31 โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 19 สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
328 2559-04-29 16:36:07 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ระดับชั้นอนุบาล (วัดมหิงสาวาส บ้านปางควาย)
329 2559-03-14 16:35:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสะพานห้วยบง-สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
330 2559-03-14 16:35:50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 223 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
331 2559-03-14 16:35:43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 19 สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
332 2559-03-14 16:35:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 159/1-160 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
333 2559-03-14 16:31:29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนเดิมบ้านมิตรอรัญ-บ้านทุ่งยาว บ้านมิตรอรัญ หมู่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
มีจำนวน   333   เรื่อง