ศูนย์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

         "ศูนย์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย" เป็นศูนย์ที่เทศบาลตำบลไชยปราการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย, ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท, รับเรื่องราวร้องทุกข์ และประสานความช่วยเหลื่อ เป็นต้น โดยมีงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานในการดูแลและรับผิดชอบ


บริการของศูนย์ฯ มีดังนี้

  1. ด้านงานนิติกรรม
   - ช่วยเหลือจัดทำพินัยกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลง
  2. ด้านงานระงับข้อพิพาท
   - ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ
  3. ด้านงานปรึกษา
   - ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  4. ด้านงานประสาน
   - ช่วยเหลือประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเป็นที่ทำการรวมของศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลไชยปราการ


  5. ด้านงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
   - รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี้ หรือ
   - รับเรื่องราวร้องทุกทั่วไป คลิกที่นี้ หรือ

          สำหรับในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ดำรงธรรม ยังคงให้บริการผ่าน 4 ช่องทางในการรับเรื่องรองเรียนและการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้แก่

 1. โทรศัพท์ 053-457370 ต่อ 901
 2. เว็บไซต์ www.chaiprakarn.go.th
 3. e-mail : support@chaiprakarn.go.th
 4. inbox facebook ของงานนิติการ : https://www.facebook.com/messages/t/