ศูนย์ดำรงธรรม 

ศูนย์ดำรงธรรม

ของกระทรวงมหาดไทย

         "ศูนย์ดำรงธรรม" พื้นที่แห่งความหวัง ที่พึ่งของประชาชน ได้จัดตั้งขึ้นในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บูรณาการทุกส่วนราชการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสุขนอกจากนี้ ยังมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งในที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศไทย

          ภารกิจการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจ 7 มิติ ได้แก่ 

 1. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือนร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม
 2. บริการเบ็ดเสร็จ ภายในหน่วยงานเดียว ตามคำขอของประชาชน เช่น งานบริการทางทะเบียนบุคคล
 3.  บริการรับ-ส่งต่อ เรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
 4.  บริการด้านข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่ประชาชนต้องการ 
 5.  บริการให้คำปรึกษา สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 6.  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว บูรณาการสรรพกำลังของหน่วยงานเมื่อมีเหตุการฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่ 
 7.  ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

          สำหรับในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ดำรงธรรม ยังคงให้บริการผ่าน 4 ช่องทางในการรับเรื่องรองเรียน ได้แก่

 1. ตู้ ปณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
 2. โทรศัพท์สายด่วน 1567 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)
 3. เว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th
 4. แอปพลเคชัน MOI1567 สามารถรองรับทั้งระบบ IOS และAndroid

ของเทศบาลตำบลไชยปราการ