รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
อาเซียนประเทศไทย
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 3
วันนี้ : 19
วันที่    13 08  2563
   
   
 
การติดต่อราชการ
กองคลัง : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้าย ขออนุญาตใช้เสียง จดทะเบียนพาณิชย์
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 304, 302
   
กองสาธารณลุข : ใบอนุญาตประกิจการต่างๆ แผงลอย จัดตั้งตลาดเอกชน ใบอนุญาตฆ่าสุกร โค กระบือ งานขยะ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 503, 504, 903
   
กองช่าง : การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 602, 902
   
งานทะเบียนฯ : แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แจ้งแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แจ้งขอเลข ที่บ้าน แจ้งรื้อถอนเลขที่บ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชาชน
เบอร์โทร : 053-457399
   
งานป้องกันฯ : แจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 206, 207, 209(ศูนย์วิทยุ) หรือ 199
   
งานพัฒนาชุมชน : - งานส่งเสริมความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน
- งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจน
- งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสนับสนุนการจัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
- ฯลฯ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904
   
งานส่งเสริมการเกษตร : - งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- งานการควบคุมและการป้องกันโรคหรือศัตรูพืช
- ฯลฯ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904
   
งานสวัสดิการสังคม : - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม
- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- ฯลฯ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904

   
งานนิติการ : - รับเรื่องร้องทุกข์
- ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
- ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ
- จัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904

Fax : 053-457360
E-mail : admin@chaiprakarn.go.th
Fackbook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI
Line : https://lin.ee/PxAl9rT
ที่อยู่ เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

แผนที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

ดู แผนที่ เทศบาลตำบลไชยปราการ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
ให้คำแนะนำ ติดชมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
 
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI