รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
อาเซียนประเทศไทย
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 7
วันที่    13 04  2564
   
   
 
การติดต่อราชการ
กองคลัง : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้าย ขออนุญาตใช้เสียง จดทะเบียนพาณิชย์
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 304, 302
   
กองสาธารณลุข : ใบอนุญาตประกิจการต่างๆ แผงลอย จัดตั้งตลาดเอกชน ใบอนุญาตฆ่าสุกร โค กระบือ งานขยะ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 503, 504, 903
   
กองช่าง : การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 602, 902
   
งานทะเบียนฯ : แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แจ้งแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แจ้งขอเลข ที่บ้าน แจ้งรื้อถอนเลขที่บ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชาชน
เบอร์โทร : 053-457399
   
งานป้องกันฯ : แจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 206, 207, 209(ศูนย์วิทยุ) หรือ 199
   
งานพัฒนาชุมชน : - งานส่งเสริมความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน
- งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจน
- งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสนับสนุนการจัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
- ฯลฯ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904
   
งานส่งเสริมการเกษตร : - งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- งานการควบคุมและการป้องกันโรคหรือศัตรูพืช
- ฯลฯ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904
   
งานสวัสดิการสังคม : - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม
- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- ฯลฯ
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904

   
งานนิติการ : - รับเรื่องร้องทุกข์
- ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
- ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ
- จัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม
เบอร์โทร : 053-457370 ต่อ 904

Fax : 053-457360
E-mail : admin@chaiprakarn.go.th
Fackbook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI
Line : https://lin.ee/PxAl9rT
ที่อยู่ เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

แผนที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

ดู แผนที่ เทศบาลตำบลไชยปราการ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
ให้คำแนะนำ ติดชมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
 
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI