รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 7
วันที่    13 04  2564
 
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
ที่มาข้อมูล : กรมการท่องเที่ยว Depatment of Tourism >>> http://www.tourismkm-asean.org/fta-ด้านการท่องเที่ยว.html
   
  บรูไนดารุสซาลาม (ฺBrunei Darussalam)
 •      - ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนบรูไนจำนวน 157,464 คน ลดลงจาก 194,299 คน ในปี 2551 โดยเดินทางเข้ามาเพื่อพักผ่อน และ ติดต่อธุรกิจประมาณ 100,000 คน และมีระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 3 วัน
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว บรูไนมีจำนวนห้องพักกว่า 2,500 ห้อง จากที่พัก 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งเกสเฮาส์ โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว และคันทรี่คลับ
 •      - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน, มัสยิค ทองคำ (Jame’Asr Hassanil Bolkiah Mosque) พระราชวังหลังคา ทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน, หมู่บ้านกลางน้ำกัมปงอายเย่อร์, เกาะลาบวนและ เกาะบอร์เนียว

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

 
  ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
Kingdom of Cambodia
 •      - ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนกัมพูชาจำนวน 2.88 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านคนในปี 2553) นำรายได้มาสู่ประเทศ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 6.5 วัน ประเทศที่เป็น ตลาดสำคัญได้แก่ เวียตนาม เกาหลี และจีน
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2552 กัมพูชามี จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 37,522 ห้อง (23,010 ห้องจาก 451 โรงแรม และอีก 14,512 ห้อง จากเกสเฮาส์ 1,018 แห่งทั่วประเทศ) โดยมีอัตราการเข้าพัก โรงแรม 63.57% มีจำนวน Travel agencies และ Tour operators ทั้งสิน 485 แห่งทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก 473 แห่งในปี 2551) นอกจากนี้ในปี 2551 กัมพูชายังมีร้านอาหารอีก 934 แห่ง ร้านนวด 111 แห่ง Sporting clubs 21 แห่ง และร้านขายของที่ระลึกอีก 29 แห่ง
 •      - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดและโบราณสถาน (ซึ่งมี จำนวนประมาณ 1,080 แห่งใน 14 จังหวัด) อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง (ครอบ-คลุมพื้นที่ประมาณ 12% ของประเทศ) งานเทศกาล (เช่น Khmer New Year และ water festivals)
 •      - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ (ชม พระราชวังวัดพนม และล่องเรือแม่น้ำโขง) ปราสาทบายน บันทายสรี ปราสาท ตาพรหม ชาดหาดเมืองสีหนุวิลล์ โตนเลสาบ (หรือทะเลสาบเขมร) หมู่บ้าน ชาวเขาที่มณฑลคีรี Ecotourism ที่รัตนาคีรี และชิมอาหารทะเลที่จังหวัด กำปอด

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

 
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
Republic of Indonesia
 •      - ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนอินโดนีเซียจำนวน 7.65 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 9.24% จาก 7 ล้านคนในปี 2553) มีระยะเวลาพำนักโดย เฉลี่ย 7.84 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 1,118.26 เหรียญ- สหัฐต่อการมาเยือน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จาก 1,085.75 เหรียญสหัฐในปี 2553) โดยประเทศที่เป็นตลาดสำคัญได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ออสเตรเลีย6
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 อินโดนีเซีย มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 142,481 ห้อง จากที่พัก 1,489 แห่งทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก 124,789 ห้อง จากที่พัก 1,306 แห่งในปี 2553)7 ส่วนในปี 2553 มีจำนวน Travel Services ทั้งสิ้น 3,033 แห่ง (เพิ่มขึ้น 10% จาก 2,755 แห่งในปี 2552) และมีร้านอาหารทั้งสิ้น 2,916 แห่ง (เพิ่มขึ้น 7.84% จาก 2,704 แห่งในปี 2552)8
 •      - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ธรรมชาติ อินโดนีเซียมี พื้นที่ป่าฝนเขตร้อนถึง 57% ของประเทศ และจากจำนวนเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะทั่วประเทศ มีเพียง 6,000 เกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีแนวชายฝั่งทะเลยาว ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอีกด้วย
 •      - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะบาหลี (ชายหาด รีสอร์ท ทัมภัคสิริงค์ วัดปุราทานาห์ลอต และชมระบำบาหลี) เกาะลอมบอค ภูเขาไฟ โบรโม่และภูเขาไฟเมราปิที่เมืองสุราบายา ดำน้ำที่เกาะสุลาเวสี และอุทยาน ทางทะเลบูนาเค็น กาลิมันตัน เที่ยวป่าฝนเขตร้อน และทะเลสาบโทบา บน เกาะสุมาตรา ชมมรดกโลกที่สำคัญ ได้แก่ บุโรพุทโธ และวัดฮินดูพรัมบานัน ที่เมืองยอกยาการ์ตา อุทยานแห่งชาติโคโมโด อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน บนเกาะสุมาตรา อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์บนเกาะนิวกินี และแหล่งมนุษย์ ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)
The Lao People's Democratic Republic
 •      - ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนลาวจำนวน 2.5 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 25% จาก 2 ล้านคนในปี 2552) โดยมีระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 4.5 วัน และนำรายได้เข้าประเทศกว่า 381.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจาก 267.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552) โดยประเทศที่เป็นตลาดสำคัญได้แก่ ไทย เวียตนาม และจีน
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2553 ลาวมีจำนวน ห้องพักทั้งสิ้น 30,284 ห้อง จากที่พักทั้งสิ้น 1,870 แห่งทั่วประเทศ ประกอบ ด้วยโรงแรม 388 แห่ง และเกสเฮาส์/รีสอร์ทอีก 1,482 แห่ง (เพิ่มขึ้นจาก 26,558 ห้อง จากที่พัก 1,701 แห่งในปี 2552) นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร 1,254 แห่ง (เพิ่มขึ้นจาก 1,148 แห่งในปี 2552) สำนักงานนำเที่ยว และสาขา รวม 266 แห่ง (เพิ่มขึ้นจาก 237 แห่งในปี 2552) และสถานบันเทิงอีก 229 แห่ง (ลดลงจาก 310 แห่งในปี 2552)
 •      - ด้านทรัพยากรด้านท่องเที่ยว ลาวมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1,493 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ 849 แห่ง ประเภทวัฒนธรรม 435 แห่ง และประเภทประวัติศาสตร์ 209 แห่ง (Lao National Tourism Administration 2010)
 •      - เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เมืองหลวงเวียงจันทน์ (ชม เจดีย์เก่า พิพิธภัณฑ์ ปะตูไซ) เมืองหลวงพระบางและพระราชวังหลวงพระบาง ปราสาทวัดภูและการตั้งถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรมแขวงจำปาสัก ถ้ำติ่ง (Pak Ou Cave) พุทธอุทยานสวนพระที่วัดเชียงควน เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัน ทุ่งไหหินที่เมืองโพนสะหวัน น้ำตกคอนพะเพ็ง และล่องเรือแม่น้ำโขง

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

 
  มาเลเซีย (Malaysia)
Malaysia
 •      - ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนจำนวน 24.6 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจาก 23.6 ล้านคนในปี 2552) โดยมาจากสิงคโปร์ 13 ล้านคน อินโดนีเซีย 2.5 ล้านคน และไทย 1.5 ล้านคน นำรายได้เข้าประเทศ 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจาก 17.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552) หรือคิดเป็น 7.9% ของมูลค่าส่งออกของประเทศ11
 •      - ในปี 2554 มาเลเซียมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 193,340 ห้อง จาก 2,707 โรงแรมทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นถึง 14.7% จาก 168,497 ห้อง จาก 2,367 โรงแรมในปี 2553) โดยมีอัตราการเข้าพักโรงแรม 60.6%12
 •      - เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ตึกแฝดเปโตรนาส หอคอย กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า เมืองปุตราจาย่า เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอน-ไฮแลนด์ มะละกาและจอร์จทาวน์ ปีนัง เกาะรีดัง เกาะปังกอร์ อ่าวดาไตบน เกาะลังกาวี เกาะดายังบันติง อุทยานแห่งชาติทามันเนการ่า รวมทั้งแหล่ง ท่องเที่ยวต่างๆ ในรัฐซาบาห์ (เช่น อุทยานแห่งชาติคีนาบาลู ศูนย์อนุรักษ์ลิง อุรังอุตังเซปิลก) และรัฐซาราวัก (เช่น อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู อุทยานแห่ง-ชาติบาโก หมู่บ้านวัฒนธรรมซาราวัก อุทยานแห่งชาติกูนุงกาดิง และอุทยาน-แห่งชาตินีอาห์)

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
  สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
Union of Myanmar
 •      - ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือน พม่าจำนวน 313,127 คน (เพิ่มขึ้น 4.88% จาก 298,556 คนในปีงบประมาณ 2552-2553)
 •      - ในปี 2555 พม่ามีรายได้จากโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.064 พันล้าน-เหรียญสหรัฐ
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 พม่ามีจำนวน ห้องพักประมาณ 25,000 ห้อง จากจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 709 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงแรมที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ 22 แห่ง โรงแรมรัฐ 9 แห่ง และ โรงแรมเอกชนอีก 678 แห่ง โรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว โรงแรมระดับ 5 ดาวมีเพียง 5% ของจำนวนโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้รัฐบาลพม่า เตรียมก่อสร้างโรงแรมอีก 50 แห่งเพื่อรองรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ จะจัด ขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 และมีแผนจะเพิ่มจำนวนห้องพักอีก 1,670 ห้อง ในกรุงย่างกุ้ง ภายในเดือนเมษายน 2556
 •      - เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) และตลาดโบโจ๊ก (Bog yoke Market) ที่เมืองย่างกุ้ง เที่ยวเมืองบากัน (เมืองหลวงเก่าของ ประเทศ) ชมพระราชวังเก่าที่เมืองมันดาเลย์ (Mandalay) เจดีย์เก่าที่เมือง อมรปุระ (Amarapura) และเมืองสะกาย (Sagaing) เที่ยวหุบเขาที่เมือง พินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) ทะเลสาบอินเล รวมทั้งหาดงาปาลิ (Ngapali) หาดชวงทา (Chaungtha) และหาดฮเวซวง (Ngwesaung)

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
Republic of the Philippines
 •      - ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนฟิลิปปินส์จำนวน 3.9 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจาก 3.5 ล้านคนในปี 2553) โดยมีระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 8 คืน มีการจับจ่ายโดยเฉลี่ยวันละ 91.88 เหรียญสหรัฐ และนำรายได้เข้า ประเทศกว่า 2.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็นตลาดสำคัญได้แก่ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น18
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 ฟิลิปปินส์มี จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 162,403 ห้อง จากที่พัก 6,873 แห่งทั่วประเทศ19
 •      - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กรุงมะนิลา (ชมป้อมปราการอินทรา-มูรอส พระราชวังมาลากันยัง โบสถ์ซาน อากุสติน และสวนไรซาล) ปักซังฮัน (แหล่งล่องแก่งที่มีชื่อเสียง) นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ นครประวัติ-ศาสตร์วีกัน ภูเขาไฟตาอาล โบสถ์ยุคบารอคแห่งฟิลิปปินส์ อุทยานแห่งชาติ แม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา อุทยานแห่งชาติ Mt. Apo นอกจากนี้ยังมี ชาดหาด เกาะ และสถานที่ดำน้ำที่สวยงามหลายแห่ง เช่น เกาะโบราเคย์ (Borcay) เกาะแม็กทัน (Mactan) เกาะโบโฮ (Bohol) เกาะบันทายัน (Bantayan) เกาะมาลาปาสคัว (Malapascua) และอุทยานปะการัง ทางทะเล ทุบบาตาฮะ

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
The Republic of Singapore
 •      - ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนสิงคโปร์จำนวน 13.17 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจาก 11.64 ล้านคนในปี 2553) มีระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 3.73 วัน และนำรายได้เข้าประเทศประมาณ 18.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่ม ขึ้น 17.7% จาก 15.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553) โดยเป็นรายได้จาก โรงแรมที่พักประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ20
 •      - ประเทศที่เป็นตลาดสำคัญได้แก่ อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย และอินเดีย
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2554 สิงคโปร์มี จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 49,719 ห้อง จากโรงแรม 304 แห่งทั่วประเทศ โดยมี อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) 86%21
 •      - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เอสพลานาด (โรงละครบนชายหาด) เมอร์ไลออน (หรือสิงโตทะเล) ย่านช๊อปปิ้งที่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) อ่าวมาริน่า (Marina Bay) และคลาร์ก คีย์ (Clarke Quay) ซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของสิงคโปร์ เที่ยวชมย่านชุมชนชาวจีน มาเลย์ อินเดียและอาหรับ สวนสัตว์สิงคโปร์ Night Safari สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park) และเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
  ราชอาณาจักรไทย (Kingdow of Thailand)
Kingdom of Thailand
 •      - ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนไทยจำนวน 19.1 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 19.84% จาก 15.9 ล้านคนในปี 2553) นำรายได้เข้าประเทศ ประมาณ 24.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 23.92% จาก 19.7 พันล้าน-เหรียญสหรัฐในปี 2553) โดยประเทศที่เป็นตลาดสำคัญได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และเกาหลีใต้22
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2552 ไทยมีจำนวน ห้องพักทั้งสิ้น 303,154 ห้อง จากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ 5,420 แห่งทั่ว ประเทศ23 ในจำนวนนี้มี 143 แห่งเป็นโรงแรม และเกสต์เฮาส์ที่ต่างประเทศ ร่วมลงทุน โดยมีการจ้างงานในประเทศรวม 180,431 คน และมีรายรับทั้งสิ้น ประมาณ 95.4 ล้านบาท (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2553) นอกจากนี้ยังมี จำนวนภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหารทั้งสิ้นอีก 233,120 แห่งทั่วประเทศ24
 •      - เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ (พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วังสวนผักกาดและพิพิธ-ภัณฑสถานแห่งชาติ) เชียงใหม่ (วัดสวนดอก วัดพระสิงค์ วัดพระธาตุดอย-สุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ปางช้าง และสวนสัตว์เชียงใหม่) ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น พัทยา หัวหิน ภูเก็ต กระบี่ สมุย เกาะพีพี เกาะสิมิลัน เกาะกูด เกาะลันตา เกาะช้าง และเกาะเสม็ด รวมทั้งมรดกโลก ได้แก่ นครประวัติศาสตร์สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรและห้วยขาแข้ง และป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
Vietnam
 •      - ในปี 2550 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเวียดนามจำนวน 5.05 ล้านคน นำรายได้เข้าประเทศเกือบ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นถึง 40% จากรายได้ในปี 2549)25 และในปี 2554 รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีสัดส่วนถึง 4.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการ จ้างงาน 3.7% ของจำนวนงานในประเทศ26
 •      - ล่าสุดในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเวียดนามจำนวน 6.85 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 13.86% จาก 6.01 ล้านคนในปี 2554) โดยประเทศ ที่เป็นตลาดสำคัญได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและใต้หวัน27 และ คาดว่าจะทำรายได้เข้าประเทศประมาณ 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 15.3% จากรายได้ในปี 2554)28
 •      - ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2552 เวียดนามมี จำนวนห้องพักทั้งสิ้นประมาณ 208,000 ห้อง จากที่พัก 10,800 แห่งทั่ว ประเทศ มีบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว 764 แห่ง29
 •      - เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ฮาลองเบย์ เมืองโบราณ ฮอยอัน (Hoi An) หมู่บ้านโบราณสถานเมืองเว้ สถานที่ศักสิทธิ์หมี่เซิน (My Son) อุทยานแห่งชาติฟงงา-เค บัง (Phong Nha – Ke Bang) พระราชวัง จักรพรรดิแห่งทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long) พระราชวังแห่ง ราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty) เมืองท่าดานัง (Da Nang) ชมภูมิทัศน์นาขั้นบันได สถาปัตยกรรมเฟรนช์โคโลเนียล และวิถีชีวิตชน กลุ่มน้อยที่เมืองซาปา (Sapa) ภูเขาและธรรมชาติที่ดาลัด (Dalat) รวมทั้ง การแสดงหุ่นกระบอกที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำริมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม

Download Country Fact sheetDownload Country Profile

   
อ้างอิง :

1Brunei Tourism. 2005. Facts & Figures. Retrieved 2013-01-07.

2Brunei Tourism. 2005. Facts & Figures. Retrieved 2013-01-07.

3Statistics and Tourism Information Department. Ministry of Tourism. Annual Report on Tourism Statistics 2012.

4Statistics and Tourism Information Department. Ministry of Tourism. Annual Report on Tourism Statistics 2009.

5Statistics and Tourism Information Department. Ministry of Tourism. Annual Report on Tourism Statistics 2008.

6Statistics Indonesia of The Republic Indonesia. Retrieved 2013-01-07.

7Statistics Indonesia of The Republic Indonesia. Retrieved 2013-01-07.

8Ministry of Tourism and Creative Economy. Retrieved 2013-01-07.

9The Lao National Tourism Administration. 2010 Statistical Report on Tourism.

10The Lao National Tourism Administration. 2010 Statistical Report on Tourism.

11World Tourism Organization. Yearbook of Tourism Statistics, Compendium of Tourism Statistics and data files. Retrieved 2013-01-10.

12Tourism Malaysia. Retrieved 2013-01-08.

13Central Statistical Organization, Ministry of National Planning and Economic Development. Retrieved 2013-01-11.

14Zhi, Chen. “New more hotel zones to be built in Myanmar airport areas”, Retrieved 2013.01.12.

15Thett, Ko Ko. 2012. Responsible Tourism in Myanmar: Current Situation and Challenges. Burma Center Prague. (accessed 11 January 2013).

17Yu Yu Maw, “Yangon to Get 1,670 Hotel Rooms Next Year: Ministry”, (accessed 11 January 2013).

18Department of Tourism. Philippines: Travel and Tourism Statistics 2011. Retrieved 2013-01-09.

19Department of Tourism. Accommodation Capacity Survey 2012: Number of Establishments and Rooms by Province. Retrieved 2013-01-09.

20Singapore Tourism Board. Annual Report on Tourism Statistics 2010-2011.

21Singapore Tourism Board. Annual Report on Tourism Statistics 2010-2011.

22กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2555. สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2554
และแนวโน้ม ปี พ.ศ. 2555.

23สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553 ทั่วราชอาณาจักร. (สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2556)

24สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 ทั่วราชอาณาจักร. (สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2556)

25Vietnam Country. “Vietnam’s tourism industry sees revenue jump 40% to USD5 billion”, December 30, 2010. Retrieved 2013-01-21.

26World Travel and Tourism Council. “Tourism plays major role in Vietnam’s socio-economic development says Vice-President”, 2 May 2012. Retrieved 2013-01-22.

27Vietnam National Administration of Tourism. International visitors to Vietnam in December and 12 months of 2012 Retrieved 2013-01-21.

28Look at Vietnam. “Tourism Year highlights central region”, January 13, 2012. Retrieved 2013-01-22.

29Look at Vietnam. “Vietnam’s tourism aims US$10 billion in revenue in 2015”, December 4, 2009. Retrieved 2013-01-22.

   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI