ศูนย์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

รณรงค์งดรับของขวัญ (No Gift Policy) สำหรับปีใหม่ 

รณรงค์งดรับของขวัญ (No Gift Policy) สำหรับเทศกาลปีใหม่
      เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลตำบลไชยปราการ มีนโยบายของดรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จึงได้ประกาศเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ คลิกลิงค์ไฟล์ คลิกที่นี้
      ดังนั้น ขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy สำหรับเทศกาลปีใหม่หรือทุกๆ โอกาส และทุกๆ ครั้งที่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรที่สังกัดหน่วยงาน ได้แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายข้าราช และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นต้น อีกทั้งเป็นการสอดรับแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัด ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการบริหารงานและประพฤติตนของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ สร้างแนวประเพณีปฏิบัติและวัฒนาธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส่ และร่วมส่งเสริมให้สังคมได้ปฏิบัติยึดถือร่วมกันต่อไป

      สำหรับในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ดำรงธรรม ยังคงให้บริการผ่าน 4 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้แก่

  1. โทรศัพท์ 053-457370 ต่อ 901
  2. เว็บไซต์ www.chaiprakarn.go.th
  3. e-mail : saraban@chaiprakarn.go.th
  4. inbox facebook ของงานนิติการ : https://www.facebook.com/messages/t/
  5. ร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์ : รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy คลิกลิงค์ไฟล์ คลิกที่นี้