หน้าแรก | ข่าวสำหรับประชาชน
การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไชยปราการ
         ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ลต (ชม) 0702/ 2540 เรื่อง อนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยได้อ้างถึง หนังสือ อบต.ฯ ที่ชม 63701/1304 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2551 สืบเนื่องจากทางเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทั้องถิ่น กรณี “ครบวาระ” เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2550 ตามเงือนไขที่ว่า “การขออนุมัติ ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้นั้นจะต้องให้พ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือการคัดค้านการเลือกตั้งค้างการพิจารณา จึงจะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
      ดังนั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติครั้งที่ 54/2551 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2551 มีมติให้อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2551-09-10  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
 
   หน้าแรก | ข่าวสำหรับประชาชน