รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประจำงวด ปีงบประมาณ 2563
 
      หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 0 150,704'169.48
สินทรัพย์      
  สินทรัพย์หมุนเวียน      
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 81,851,954.24 76,560,482.95
    เงินฝากกระทรวงการคลัง 4 129,419.00 169,300.00
    เงินฝากกองทุน 5 15,486,704.24 14}504}044.45
    รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 7 80,000.00 0
    ลูกหนี้ค่าภาษี 8 22,010.78 12,553.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 0 1,500.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   91,570,088.26 91,247,880.80
           
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
    ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้   40,628,471.00 40,628,471.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   40,628,471.00 40,628,471.00
รวมสินทรัพย์   138,198,559.26 131,876,351.80
           
ทุนทรัพย์สิน 2 0 150,704,169.48
       
หนี้สิน      
  หนี้สินหมุนเวียน      
    รายจ่ายค้างจ่าย 10 13,163,641.58 9,353,452.90
    เงินรับฝาก 11 891,370.94 1,055,188.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   14,055,012.52 10,408,641.65
         
  หนี้สินไม่หมุนเวียน      
    เจ้าหนี้ 12 0 3,612,031.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   0 3,612,031.27
รวมหนี้สิน   14,055,012.52 14,020,672.92
           
เงินสะสม      
  เงินสะสม 13 94,328,447.40 89,096,608.04
  เงินทุนสำรองเงินสะสม 14 29,815,099.34 28,759,070
รวมเงินสะสม   124,143,546.74 117,855,678.88
           
รวมหนี้สินและเงินสะสม   138,198,559.26 131,876,351.80
           
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 
งบแสดงฐานะ การเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
 
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI