รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ประจำงวด ปีงบประมาณ 2561
 
      หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 147,018,949.48 141,937,129.48
สินทรัพย์      
  สินทรัพย์หมุนเวียน      
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 66,547,749.36 62,083,362.44
    เงินฝาก ก.ส.ท.   13,448,606.83 12,904,458.83
    รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4 1,671,000.00 78,400.00
    ลูกหนี้ค่าภาษี 5 61,261.30 83,315.95
    ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 9 8,704.00  
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 500.00  
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   81,737,821.49 75,149,537.22
           
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
    ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (เงินกู้ธนาคารกรุงไทย)   7,996,599.00 7,996,599.00
    ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (เงินกู้ กสท.)   32,631,872.00 32,631,872.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   40,628,471.00 40,628,471.00
รวมสินทรัพย์   122,366,292.49 115,778,008.22
           
ทุนทรัพย์สิน 2 147,018,949.48 141,937,129.48
หนี้สิน      
  หนี้สินหมุนเวียน      
    รายจ่ายค้างจ่าย 7 5,136,299.22 10,222,032.98
    เจ้าหนี้ 6 7,140,556.37 10,588,006.56
    เงินรับฝาก 8 1,129,465.95 1,327,503.18
    รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ 11 8,704.00 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   13,415,025.54  
รวมหนี้สิน   13,415,025.54 22,137,542.72
           
เงินสะสม      
  เงินสะสม 12 81,928,516.93 70,138,699.23
  เงินทุนสำรองเงินสะสม   27,022,750.02 23,501,766.27
รวมเงินสะสม   108,951,266.95 93,640,465.50
           
รวมหนี้สินและเงินสะสม   122,366,292.49 115,778,008.22
           
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 
งบแสดงฐานะ การเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
 
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI