รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ประจำงวด ปีงบประมาณ 2561
 
    ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560     70,138,699.23
  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 14,083,935.00    
  หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 3,520,983.75    
  บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม   10,562,951.25  
  รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย   684,100.00  
  เบิกเกินส่งคืน   91,464.54  
  ปรับปรุงบัญชี   5,755.72  
  ชำระหนี้เงินกู้ กสท.   3,447,450.19  
  หัก จ่ายขาดเงินสะสม   2,992,405.00  
  ปรับปรุงบัญชี   9,499.00 11,789,817,70
เงินสะสม 28 กันยายน 2561     81,928,516.93
         
เงินสะสม 28 กันยายน 2561 ประกอบไปด้วย ปี 2561  
  1. เงินฝาก ก.ส.ท.   13,448,606.83  
  2. ลูกหนี้ค่าภาษี   61,261.30  
  3. ผลต่างจากการชำระหนี้ ธนาคารกรุงไทย 7,996,599.00  
  4. ผลต่างจากการชำระหนี้ กสท.   25,491,315.63  
  5. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ   1,671,000.00  
  6. ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ   8,704.00  
  7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   500.00  
  8. ผลต่างจาการปรับลดค่างาน   8,128.00  
  9. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้   33,242,402.17  
  ยอดรวมสะสมทั้งหมด   81,928,516.93  
 
หมายเหตุ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบสะสม คิดเป็น 12 เดือน
 
งบเงินสะสม มีนาคม 61 กันยายน 61 มีนาคม 62 กันยายน 62 มีนาคม 63 กันยายน 63
 
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI