รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ประจำงวด ปีงบประมาณ 2561
 
รายการ จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560 57,150,924.45
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 70,138,699.23
บวก  รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 22,841,945.77
       ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี 5,755.72
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม 6,719.00
       เงินสะสม 30 กันยายน 2561 92,993,119.72
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย  
       1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 0.00
       2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ. 13,448,606.83
       3. ลูกหนี้ภาษี 63,630.25
       4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 0.00
       5. ทรัพย์สิน 0.00
       6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ 0.00
       7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดไม่ได้)

0.00

       8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ 0.00
       9. พันธบัตร/หุ้น 0.00
     10. เงินประกันอื่นๆ 0.00
รวม 13,512,237.08
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 79,480,882.64
 
งบเงินสะสม มีนาคม 61 กันยายน 61 มีนาคม 62 กันยายน 62 มีนาคม 63 กันยายน 63
 
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI