รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ต.ค. 60 ถึง 28 ก.ย. 61
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2560 รวมจ่ายจริง ผลต่าง
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย      
แผนงานบริหาร      
     - หมวดรายจ่ายงบกลาง-สำรองจ่าย 48,216,720.00 38,222,060.71 - 2,994,659.29
     - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00 3,072,000.00 -
     - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 20,460,590.00 13,892,012.88 - 6,568,577.12
     - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 17,708,440.00 15,321,932.29 - 2,386,507.71
     - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 32,319,660.00 31,497,609.21 - 822,050.79
     - หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,800,000.00 1,615,965.16 - 184,034.84
     - หมวดเงินอุดหนุน 5,664,000.00 5,635,000.00 - 29,000.00
     - หมวดรายจ่ายอื่น 38,000.00 -  - 38,000.00
     - หมวดรายจ่ายอื่น 3,372,190.00 3,358,100.00 - 14,090.00
       
รายจ่ายแผนงานพัฒนา      
     - หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 7,000,000.00 6,929,800.00 - 70,200.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการ 132,651,600.00 119,544,480.25 - 13,107,119.75
       
รายจ่ายตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      
แผนงานบริหาร      
     - หมวดรายจ่ายงบกลาง-สำรองจ่าย - - -
     - หมวดค่าจ้างชั่วคราว - - -
     - หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ - - -
     - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ - 23,685.77 23,685.77
     - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - - -
รายจ่ายแผนงานพัฒนา      
     - หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง - - -
รวมรายจ่ายตามเงินอุดหนุน - 23,685.77 23,685.77
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 132,651,600.00 119,568,166.02 - 13,083,433.98
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
 
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI