รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ต.ค. 60 ถึง 28 ก.ย. 61
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2560 รวมรับจริง ผลต่าง
รายรับตามประมาณการ      
รายได้ภาษีอากร      
     - หมวดภาษีอากร 3,256,000.00 4,313,534.26 1,057,534.26
     - หมวดภาษีจัดสรร 56,856,000.00 62,369,237.83 5,513,237.83
     - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต          1,090,400.00            1,237,560.30 147,160.30
รายได้จากทรัพย์สิน      
     - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร             650,000.00               661,161.79 -11,161.79
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,620,000.00 1,785,765.09 165,765.09
รายได้จากทุน - - -
รวมรายรับตามประมาณการ 63,422,400.00 70,374,213.00 6,951,813.25
       
หมวดเงินอดุดหนุน      
     - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 69,229,200.00 63,254,202.00 - 5,974,998.00
รวมเงินอุดหนุน 69,229,200.00 63,254,202.00 - 5,974,998.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น 132,651,600.00 133,628,415.25 976,815.25
       
หมวดเงินอุดหนุน      
     -อุดหนุนเฉพาะกิจ - 23,685.77 23,658.77
รวมเงินอุดหนุน - 23,685.77 23,658.77
    รวมรายรับทั้งหมด 132,651,600.00 133,652,101.02 1,000,501.02
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
 
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI