รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Warning: include(../counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/DataPeople/left.php on line 274

Warning: include(../counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/DataPeople/left.php on line 274

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../counter.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/DataPeople/left.php on line 274
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1 ต.ค. 53 ถึง 30 ก.ย. 54
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2554 >รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 53 ถึง 30 ก.ย. 54
หมวดงบกลาง
9,854,000.00
9,135,276.67
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,162,750.00
2,075,496.77
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
17,449,268.00
16,946,776.16
หมวดค่าตอบแทน
6,377,230.00
5,882,685.03
หมวดค่าใช้สอย
15,191,402,00
13,089,981.11
หมวดค่าวัสดุ
10,209,750.00
9,029,288.74
หมวดค่าสาธารณูปโภค
1,267,900.00
1,017,981.52
หมวดค่าครุภัณฑ์
1,773,500.00
827,530.50
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
150,000.00
99,400.00
รายจ่ายอื่นๆ
37,000.00
36,310.00
เงินอุดหนุน
5,527,200.00
5,192,802.29
รวม
70,000,000.00
63,333,528.79
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556