รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52
หมวดรายจ่าย ประมาณการ
ปี 2552
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
รวม จ่ายจริง
หมวดงบกลาง
8,784,760.00
2,260.00
8,787,020.00
3,440,319.11
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
7,385,160.00
-
7,385,160.00
7,105,106.98
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
8,216,480.00
-
8,216,480.00
7,494,465.86
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
24,723,190.00
-
24,723,190.00
25,771,951.27
หมวดค่าสาธารณูปโภค
860,000.00
-
860,000.00
656,610.83
หมวดเงินอุดหนุน
9,185,700.00
-
9,185,700.00
8,746,514.58
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
742,710.00
1,280,000.00
2,022,710.00
2,763,233.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
4,706,000.00
-
4,706,000.00
3,626,300.00
รวม
64,604,000.00 1,282,260.00 65,886,260.00
59,604,501.63
         

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2552
และเพิ่มเติมฉบับที่ 1
รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52
หมวดงบกลาง
8787020
3440319.11
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
7385160
7105106.98
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
8216480
7494465.86
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
24723190
25771951.27
หมวดค่าสาธารณูปโภค
860000
656610.83
หมวดเงินอุดหนุน
9185700
8746514.58
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2022710
2763233
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
4706000
3626300
รวม
65,886,260.00
59,604,501.63

ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555