รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
1 ต.ค. 50 ถึง 30 ก.ย. 51
หมวดรายจ่าย ประมาณการ
ปี 2551
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
รวม จ่ายจริง
หมวดงบกลาง 3,287,670.00 18,880.00 3,306,550.00 3,526,171.56
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 6,063,780.00 - 6,063,780.00 6,118,635.96
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 6,617,840.00 - 6,617,840.00 6,147,683.85
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26,800,610.00 - 26,800,610.00 22,724,396.44
หมวดค่าสาธารณูปโภค 703,000.00 - 703,000.00 611,134.86
หมวดเงินอุดหนุน 8,141,000.00 - 8,141,000.00 7,986,465.90
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,562,900.00 6,640,120.00 16,203,020.00 15,904,322.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 3,426,000.00 - 3,426,000.00 3,242,000.00
รวม 64,602,800.00 6,659,000.00 71,261,800.00 66,260,810.57
         

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2551
และเพิ่มเติมฉบับที่ 1
รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 50 ถึง 30 ก.ย. 51
หมวดงบกลาง 3,287,670.00 3,526,171.56
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 6,063,780.00 6,118,635.96
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 6,617,840.00 6,147,683.85
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26,800,610.00 22,724,396.44
หมวดค่าสาธารณูปโภค 703,000.00 611,134.86
หมวดเงินอุดหนุน 8,141,000.00 7,986,465.90>
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,562,900.00 15,904,322.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 3,426,000.00 3,242,000.00
รวม 64,602,800.00 66,260,810.57

ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2546-2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554