รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
1 ต.ค. 49 ถึง 30 ก.ย. 50
หมวดรายจ่าย ประมาณการ
ปี 2550
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2
รวม จ่ายจริง
หมวดงบกลาง 3,094,080.00 - 35,130.00 3,129,210.00 2,705,828.25
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ 5,482,380.00 - - 5,482,380.00 5,012,901.80
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,923,640.00 - - 3,923,640.00 3,823,417.44
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 20,060,980.00 - - 20,060,980.00 17,385,563.62
หมวดค่าสาธารณูปโภค 490,000.00 - - 490,000.00 477,285.47
หมวดเงินอุดหนุน 9,518,200.00 - - 9,518,200.00 7,664,400.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,516,320.00 2,720,070.00 1,720,870.00 17,957,260.00 16,138,722.97
หมวดรายจ่ายอื่นๆ - - - - 920,300.00
รวม 60,561,670 2,720,070 1,756,000 60,561,670 54,128,419.55
         


สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2550
และเพิ่มเติมฉบับที่ 1
รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 49 ถึง 30 ก.ย. 50
หมวดงบกลาง 3,129,210.00 2,705,828.25
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,482,380.00 5,012,901.80
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,923,640.00 3,823,417.44
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,060,980.00 17,385,563.62
หมวดค่าสาธารณูปโภค 490,000.00 477,285.47
หมวดเงินอุดหนุน 9,518,200.00 7,664,400.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,957,260.00 16,138,722.97
หมวดรายจ่ายอื่นๆ - 920,300.00
รวม 60,561,670.00 54,128,419.55
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2546-2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554