รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สรุป รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2546 - 2549
ด้าน/แผนงาน
รับจริง (ปี)
ประมาณการ
ปี 2549
2546
2547
2548
ด้านบริหารทั่วไป        
      - แผนงานบริหารทั่วไป
4,687,826.90
5,853,245.96
6,665,089.39
9,532,020.00
      - แผนงานรักษาความสงบภายใน
850,643.00
1,460,393.50
1,585,897.70
1,595,720.00
ด้านบริการชุมชน และสังคม        
      - แผนงานการศึกษา
251,021.50
550,289.00
879,311.00
1,777,740.00
      - แผนงานสาธารณสุข
2,438,777.10
612,643.05
1,495,434.30
2,803,500.00
      - แผนงานสังคมสงเคราะห์
226,000.00
226,000.00
274,000.00
1,279,000.00
      - แผนงานเคหะ และชุมชน
20,593,331.88
18,715,855.11
46,221,403.38
28,429,000.00
      - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
120,589.00
876,800.00
714,362.00
768,.000.00
      - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
2,859,369.00
2,041,976.00
3,216,940.00
3,960,100.00
ด้านเศรษฐกิจ        
      - แผนงานการเกษตร
-
368,412.00
691,525.00
430,000.00
      - แผนงานการพาณิชย์
203,750.00
-
903,100.00
15,000.00
การดำเนินงานอื่น        
     - แผนงานงบกลาง
572,024.90
-
2,445,820.77
4,128,520.00
รวม
32,803,333.28
30,705,614.62
65,092,883.54
54,718,600.00
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2546-2549 ตามหมวดรายจ่าย พ.ศ.2546-2549 ผลดำเนินงาน พ.ศ.2546-2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551