รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 7
วันที่    13 04  2564
 
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล
 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1 แจ้งเกิด - คน
2 แจ้งตาย 104 คน
3 แจ้งย้ายออก 179 คน
4 แจ้งย้ายเข้า 282 คน
5 แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 135 คน
6 แจ้งแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคล 178 หลังคา
7 แจ้งแก้ไขและจำหน่ายรายการบ้าน 105 คน
8 การเพิ่มรายการบุคคล 7 คน
9 การเพิ่มรายการบ้านใหม่ 37 หลังคา
10 การออกคำร้องในการตรวจสอบคัดรับรอง 124 คน
  รวม 1,151
 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

   
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
 
ลำดับ รายการ จำนวนผู้มารับบริการ ยอดเงินที่จัดเก็บได้
(จำนวนราย) (บาท)
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9 22,599.00
2 ภาษีป้าย 393 1,156,437
3 ภาษีบำรุงท้องที่ 14 2,460.80
4 งานทะเบียนพาณิชย์ 45 1,832.00
5 งานปิดประกาศ 70 700.00
6 งานขออนุญาตใช้เสียง 12 825.00
7 งานด้านคำร้องต่างๆ 66 -
  รวมทั้งสิ้น 609 1,184,853.80
       
  หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการให้บริการของงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดของแต่ละเดือนได้ ที่นี้
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ลำดับ ประเภทใบอนุญาต รายเก่า รายใหม่ รวม หมายเหตุ
1 ใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 187 2 189  
2 หนังสือรับรองการจำหน่าย/สะสมอาหาร 76 4 80  
3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร 11 1 12  
4 ใบอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2 - 2  
5 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 6 - 6  
6 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 75 3 78  
  รวม 357 7 367  
  หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2563
   
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
  เป็นข้อมูลสถิติการให้บริการ ของงานนิติการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 คลิกดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ ที่นี้
   
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (6 เดือน)
   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าพนักงาน, ลูกจ้างของเทศบาล
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าพนักงาน, ลูกจ้างของเทศบาล
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI