สรุปรายรับรายจ่ายเงิน
นโยบายของเทศบาลฯ
แผนพัฒนา,แผนอัตรากำลัง และเทศบัญญัติเทศบาล
รายงานติดตามผลและประเมินแผนฯ
กฏหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลฯ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาฯ
กฏบัตรอาเซียน
โครงการ 80 พรรษา
แบบฟอร์มบริการประชาชน
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
การบริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลฯ
สถานที่ท่องเที่ยว,การเดินทางและสถานที่พัก
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
Click Download file
Adobe Reader
 
 
 การพัฒนาตามนโยบาลริเริ่มของเทศบาลตำบลไชยปราการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไชยปราการได้มีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ตรอกซอย รางระบายน้ำ การประปา การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค และการบริโภคการพัฒนาที่ดิน ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวย ความสะดวกในการดำรงชีพ บริการแก่ประชาชน อันจะส่งเสริมให้เกิดความเจริญเป็นที่นิยมแก่ผู้อยู่อาศัย
 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

          พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น การจัดตั้งกลุ่ม ผลิตภัฒฑ์ หัตถกรรม ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล (OTOP) กลุ่มส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม สตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ธรรมชาติบ้านห้วยไผ่ หมู่ 2 ตำบลหนองบัวกลุ่มจักสาน กลุ่มทอเสื่อของชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มศิลป ประดิษฐ์ กลุ่มทอผ้า กองทุนหมุนเวียน ปุ๋ยของเกษตร 18 หมู่บ้าน ต่อ ชุมชนอันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนโดยรวมดีขึ้น
 
3. ด้านสังคม
  - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้ผู้พิการได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  - พัฒนาระบบการเรียนการสอนศูนญืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  - พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาทั้งใน และนอกระบบให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อให้เด็ก และเยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  - พัฒนาระบบบริการด้สนสาธารณสุข โดยเน้นมาตรการ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน และควบคุมโรคติด ต่อได้ เป็ ลำดับแรก ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  - ส่งเสริมสนับสนุนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่สืบเนื่องปฎิบัติกันมายาวนาน
 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น โครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง คัดแยกขยะมูล ฝอยในโรงเรียน
  - การพื้นที่สีเขียวตามโครงการพัฒนา (Green and clean)
  - การป้องกันน้ำท่วม โดยให้มีการขุดลอกคูคลอง, ลอกท่อระบายน้ำที่ตื้นเขิน
  - ส่งเสริมจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะ และใช้วัสดุธรรมชาติ
  - รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากมลพิษทางอากาศ เช่น การไม่เผาขยะ หรือวัสดุอื่น นโยบายด้านการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์หน้า บ้าน
  - ริมรั้วให้สะอาด และสวยงาม บริเวณอาคารสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นสาธารณประ โยชน์ของเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ คือ
  1. บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ฝายเชียงหมั้น หมู่ 15 ต.ศรีดงเย็น
  2. บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ฝายปงตำ หมู่ 1 ต.ปงตำ
  3. ที่สวนสาธารณะหนองบัวคำ หมู่ 3 ต.หนองบัว เป็นต้น
 
5. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  - พัฒนา และฟี้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
  - อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
  - สนับสนุนให้ชุมชน และองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
  - บรูณะวัดวาอาราม เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน
 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
  6.1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น
           การลดขั้นตอนในการทำงาน การกำหนดเกณฑ์ ชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การ มีส่วน ร่วมของ ประชาชนในการบริหารงานเทศบาล เป็นต้น
  6.2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น
           การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิง ให้มีความพร้อมตลอดจนจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย การจัดตั้งศูนย์ป้อง กันช่วย เหลือผู้ประสบสาธารณะภัย เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
         เพื่อการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนารายได้ของเทศบาล เช่น การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น จัดระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ให้ เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดเตรียม โครงการก่อสร้างสถาน ธนานุบาลขึ้นในเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ซึ่งจะดำเนินการให้สำเร็จในปีต่อไป
  6.3. ส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง เช่น
           การส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีส่วนร่วมในการจัดทำเทศบัญญัติ การตรวจสอบ การบริหาร งาน เทศบาล เช่น การจัดทำโครงการก่อสร้างต่างๆ การบริหารงานของคณะเทศมนตรี เป็นต้น
 
นโยบายเทศบาลฯ ปี 2550
TOP
 
 
Copyright © 2005 - 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370 Fax. 0-5345-7360
Contact E-mail : chaiprakarn2008@windowslive.com
Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th