สรุปรายรับรายจ่ายเงิน
นโยบายของเทศบาลฯ
แผนพัฒนา,แผนอัตรากำลัง และเทศบัญญัติเทศบาล
รายงานติดตามผลและประเมินแผนฯ
กฏหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลฯ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาฯ
กฏบัตรอาเซียน
โครงการ 80 พรรษา
แบบฟอร์มบริการประชาชน
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
การบริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลฯ
สถานที่ท่องเที่ยว,การเดินทางและสถานที่พัก
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
Click Download file
Adobe Reader
 
 
นโยบายของเทศบาลฯ ปี 2550
          กำหนดนโยบายบริหารเทศบาลตำบลไชยปราการโดยยึดมั่นต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหา- กษัติย์เป็นประมุข เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ในท้องถิ่น พึงจะได้รับ โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอนำเรียนเพื่อทราบ ดังเจตนารมณ์นี้ และกำหนดนโยบายการบริหารงานของ เทศบาลตำบลไชยปราการไว้ดังนี้
1. ด้าน ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
          จะจงรักภักดีต่อชาติพระมหากษัตริย์ เชิดชู ทะนุบำรุงศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ทั้งจะรักษา และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนิน กิจกรรมเพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา
 
2. ด้านกฎหมาย และระเบียบ
          ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ได้กำหนดให้เทศบาลปฏิบัติ และเผยแพร่กฎหมายเทศบาลให้แก่ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ทราบ ดังนี้
          - จัดหา และรวบรวมระเบียบกฎหมายเทศบาล
          - อบรมสัมมนาบุคลากร เน้นด้านระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ควบคู่ไปกับ ความมีจริยธรรมภายใต้หลัก 4 . คือ ประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความโปร่งใส ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่พึงจะต้องนำ ไปปฏิบัติ โดยนโยบายการทำงานภายใต้นโยบายจะเน้นให้ข้าราชการมีคุณธรรมหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดี การมีคุณธรรม จะทำให้ ประชาชน รู้สึกว่าข้าราชการเป็นที่พึ่งได้ อีกทั้งให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบตามข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล อย่างเคร่งครัด
 
3. นโยบายด้านบริหาร
          จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการโดยจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหา และ ความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ในการดำเนินการเอง และจัดสรรในรูปเงิน อุดหนุนให้แก่กลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
 
          
          
 
 
Copyright © 2005 - 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370 Fax. 0-5345-7360
Contact E-mail : chaiprakarn2008@windowslive.com
Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th