สรุปรายรับรายจ่ายเงิน
นโยบายของเทศบาลฯ
แผนพัฒนา,แผนอัตรากำลัง และเทศบัญญัติเทศบาล
รายงานติดตามผลและประเมินแผนฯ
กฏหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลฯ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาฯ
กฏบัตรอาเซียน
โครงการ 80 พรรษา
แบบฟอร์มบริการประชาชน
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
การบริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลฯ
สถานที่ท่องเที่ยว,การเดินทางและสถานที่พัก
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
Click Download file
Adobe Reader
 
 
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
  พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2536
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
Copyright © 2005 - 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370 Fax. 0-5345-7360
Contact E-mail : chaiprakarn2008@windowslive.com
Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th