ประวัติของเทศบาลฯ
สภาพทั่วไป
ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจฯ
การปกครองท้องถิ่ง
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร และทีมงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งองค์กร
โครงสร้าง และการบริหารงาน
โครงสร้างและการจัดองค์กร
นโยบายการบริหารงานฯ
การจัดเก็บ และการจัดหารายได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ ที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
สามารถ Donwload File
Adobe Reader
 
 
  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลไขยปราการ
 

        เทศบาลไชยปราการ เดิมประกาศเป็นสุขาภิบาลไชยปรา การ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และเทศบาลตำบล ไชยปราการ ได้รับการปรับชั้นเทศบาล เป็นเทศบาลชั้น 6 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 25423 และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเทศบาล ขนาดกลาง เมื่อวันที่

        หลังจากได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราช การอาณาจักร สยาม พ.ศ. 2476 มีพื้นที่ การปกครอง 5.85 ตร.กม. ต่อมาได้ ประกาศเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาล ตาม ประกาศพระราชกฤษ ฎีกา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512 โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ขยายเขต จากเดิม 5.85 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 18.26 ตร.กม.

 
  ดวงตรา
1. เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
2. วงกลมข้างนอกเขียนว่า "เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่"
3. วงกลมวงใน
        3.1. มีรูปภูเขา หมายถึง ดอยเวียงผา
        3.2. มีรูปกำแพงเมือง หมายถึง กำแพงเมืองเวียงไชยปราการ
  ประชากร
       ช้อมูลจำนวนประชากรในเขตเทศบาล ณ มีนาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,334 คน แยกเป็น
     ชาย
7,872
คน
     หญิง
8,462
คน
     รวม
16,334
คน
หมายเหตุ :: อ้างอิงข้อมูลประชากรตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
 
 
Copyright © 2005 - 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370 Fax. 0-5345-7360
Contact E-mail : chaiprakarn2008@windowslive.com
Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th