รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 7
วันที่    13 04  2564
 
การชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่ง ใช้ต่อเนือง กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยเป็นสถานประกอบ การพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า หรือใ้หผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่กองคลัง งานผลประโยชน์ สำนักงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมกรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี เมื่อไ้ด้ใบแจ้ง การประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลแล้วชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการ ประเมิน
          หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3ก
          2. บัตรประจำตัวประชาชน
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน
          4. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
          5. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
          6. หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทน
          หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
                    กรณีผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมิน ค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณากรประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
          การไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกำหนดเวลา
                    กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท กรณีผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
          1. ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
          2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
          3. ถ้าค้างชำระเิกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิด 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
          4. ถ้าค้างชำระเิกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิด 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

 ภาษีำบำรุงท้องที่


          ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
                    โดยให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท. 5) ที่ กองคลัง งานผลประโยชน์ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ภายในเดือนมกราคม ของปี แรก ที่มีการตีราคากลางที่ดิน และชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี
          กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่
                    กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบ แสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
          หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
                    1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก, ส.ป.ก. ฉบับผู้ถือ
                    2. บัตรประจำตัวประชาชน
                    3. ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว การชำระค่าปรับหากไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาเสีย เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนที่จะต้องเสีย

ภาษีป้าย

          ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ กิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎ ด้วยวิธีอื่น
          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
                    1. ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กองคลัง งานผลประโยชน์ เทศบาลตำบลไชยปราการ ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                    2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
                    3. กรณีที่มีการโอนย้าย ใ้ห้ผุ้รับโอนแจ้งการรับโอนเป้นหนังสือ ต่อเทศบาลตำบลไชยปรา- การ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
          อัตราค่าภาษีป้าย
                    ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
                    ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือ(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใ้ต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
                    ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่อักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใดๆ หรือ ไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว
          หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
                    1. บัตรประจำตัวประชาชน
                    2. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
                    3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
          การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา
                    ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

**** เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราภาษี ต่ำกว่าป้าย 200 บาทให้เสีย ภาษีป้ายละ 200 บาท ****